CUPRINS
1. Cadru legislativ
2. Forme juridice
3. Descrieri
4. Filiale
5. Etapele
    constituirii
6. Costuri
7. Consultanta
8. Acte normative


Pregătire
întâlnire

(Formular)
Trimite email
basc@ccia-arad.ro

 


 

3.
DESCRIEREA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE
 
 
 
SA
SOCIETATEA PE ACȚIUNI

1. ASOCIATII (ACTIONARII)
2. NUMARUL DE ASOCIATI (ACTIONARI)
3. ACTUL DE INFIINTARE
4. FIRMA
5. EMBLEMA
6. SEDIUL SOCIAL
7. OBIECTUL DE ACTIVITATE
8. CAPITALUL SOCIAL
9. APORTUL ASOCIATILOR
10. CONDUCEREA SOCIETATII
11. CONTROLUL SOCIETATII
12. PARTICIPAREA ACTIONARILR LA BENEFICII SI LA PIERDERI
13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV
14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV
15. REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL
16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII
17. DIZOLVAREA SOCIETATII
18. LICHIDAREA SOCIETATII

 

1. ASOCIATII (ACTIONARII)

Idem ca la S.R.L. - 1. a si b.
index

2. NUMARUL DE ASOCIATI (ACTIONARI)

Nu poate fi mai mic de 5.

Societatile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat pot functiona cu orice numar de asociati.
index

3. ACTUL DE INFIINTARE

contract de societate si statut
sau
inscris unic numit ACT CONSTITUTIV

Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.

Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege.
index

4. FIRMA

Idem ca la S.R.L. 4, a, b, c, e, f , plus cele ce urmeaza:

Firma unei societati se compune dintr-o denumire proprie, de natura a o deosebi de firma altor societati si va fi insotita de mentiunea, scrisa in intregime “societate pe actiuni” sau S.A.
index

5. EMBLEMA

Idem ca la S.R.L. - 5.
index

6. SEDIUL SOCIAL

Idem ca la S.R.L. - 6
index

7. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Idem ca la S.R.L. - 7
index

8. CAPITALUL SOCIAL

a).Capitalul social se formeaza prin aportul actionarilor in doua moduri:

-prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau

-prin subscriptie publica

b).Capitalul social nu poate fi mai mic de 25.000.000 (douazecisicincimilioa-ne) si se divide in actiuni care nu pot avea o valoare nominala sub 1.000 (unamie) lei.

c).Dupa modul de transmitere, actiunile pot fi nominative sau la purtator.

d).Actiunile nominative se transmit prin declaratia facuta in registrul actionarilor emitentului, subscrisa de cedent si de cesionar si prin mentiunea facuta pe actiune sau prin alte modalitati prevazute in actul constitutiv.

e).Actiunile la purtator se transmit prin simpla traditiune a acestora.

f).Actiunile dematerializate si tranzactionate pe o piata organizata se transmit in conformitate cu Legea nr.52/1994 privind valorile mobiliare.

g).Actiunile trebuie sa fie de o valoare egala si confera detinatorilor drepturi egale.

h)Se pot emite actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot. Aceste actiuni nu pot depasi 1/4 din capitalul social si vor avea aceeasi valoare nominala ca si actiunile ordinare.

i).Actiunile sunt indivizibile.

j).Orice actiune da dreptul la un vot in adunarile generale, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel.

k).Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica, vor treebui sa intocmeasca un prospect de oferta in conformitate cu dispozitiile Legii nr.52/1994.
index

9. APORTUL ASOCIATILOR

Idem ca la S.R.L. -9 lit.a, e, f, g, h si in plus cele ce urmeaza:

a).Aportul in creante nu este admis la societatea care se constituie prin subscriptie publica;
b).Aportul in munca nu este admis, indiferent de modul de onstituire;
c).Valoarea aportului in natura se stabileste sau se confirma de experti;
d).Pentru bunurile mobile noi nu se ia in considerare factura;
e).In schimbul aportului lor, actionarilor li se atribuie actiuni.
index

10. CONDUCEREA SOCIETATII

a).Conducerea societatii se realizeaza de catre Adunarea generala a actionarilor si de catre unul sau mai multi administratori.

b).Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

c).Adunarea generala ordinara se intruneste de cel putin o data pe an si este obligata:

-sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor, si sa fixeze dividendul;
-sa aleaga pe administratori si cenzori;
-sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;
-sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
-sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul urmator;
-sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

d).La prima convocare, adunarea generala este legal constituita daca sunt prezenti actionarii reprezentand cel putin 1/2 din capitalul social si se va hotari cu actionarii ce detin majoritatea absoluta a capitalului social reprezentat in adunare. In statut se poate prevedea o majoritate mai mare.

e).Daca la prima convocare adunarea ordinara nu indeplineste conditiile de constituire, se convoaca a doua oara, cand se poate delibera oricare ar fi partea de capital reprezentata, cu majoritate.

f).Adunarea generala extraordinara se va intruni ori de cate ori este necesar a se hotari pentru:

-f.1.).schimbarea formei juridice a societatii;
-f.2.).mutarea sediului societatii;
-f.3.).schimbarea obiectului de activitate al societatii;
-f.4.)prelungirea duratei societatii;
-f.5.).majorarea capitalului societatii;
-f.6.).reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
-f.7.).fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
-f.8.).dizolvarea anticipata a societatii;
-f.9.).conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
-f.10.).conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
-f.11.).emisiunea de obligatiuni;
-f.12.).oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.


g).La pima convocare a adunarilor extraordinare este necesar prezenta actionarilor reprezentand 3/4 din capitalul social.

h).La convocarile urmatoare este necesar prezenta actionarilor reprezentand 1/2 din capitalul social si se hotaraste cu votul actionarilor reprezentand 1/3 din capitalul social.

i).Adunarea generala extraordinara va putea delega administratorului unic sau consiliului de administratie atributiile prevazute mai sus la lit.f pct.2, 3, 5, 6 si 9.

j).S.A. este administrata de unul sau mai multi administratori numiti de adunarea generala a actionarilor.

k).Primii administratori pot fi numiti prin actul constitutiv, iar mandatul lor nu poate fi mai mare de patru ani.

l).Pot fi administratori persoane fizice sau persoane juridice.

m).Unicul administrator sau presedintele consiliului de administratie si cel putin 1/2 din numarul administratorilor trebuie sa fie cetateni romani, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel.

n).Persoanele care nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, reprezentanti sau directori ai societatii.

o).Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori.

p).Executarea operatiunilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi, functionari ai societatii.

r).Numirea functionarilor societatii se face de administratorul unic sau de consiliul de administratie daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

s).O persoana nu poate functiona in mai mult de trei consilii de administratie concomitent, cu exceptiile prevazute de lege.

t).Administratorii trebuie sa depuna o garantie egala cu cel putin valoarea nominala a 10 actiuni sau doua renumeratii lunare.
index

11. CONTROLUL SOCIETATII

a).S.A. va fi controlata de cenzori.

b).In acest scop societatea va avea 3 cenzori si 3 supleanti, alesi la inceput de adunarea constitutiva pe o perioada de 3 ani.

c).Cel putin unul din cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil.

d).Majoritatea cenzorilor si a supleantilor trebuie sa fie cetateni romani.

e).Cenzorii trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor contabili.

f).Cenzorii sunt obligati sa depuna a treia parte din garantia ceruta pentru administratori.

g).Nu pot fi cenzori:

-rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;
-persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;
-persoanele carora le este interzisa functia de administrator conform prevederilor art.135 din Leg. 31/1990

h).Cenzorii sunt obligati:

-sa supravegheze gestiunea societatii;
-sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite, daca registrele societatii sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;
-sa faca, in fiecare luna si pe neasteptate, inspectii casei si sa verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;
-sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara, cand n-a fost convocata de administratori;
-sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare, putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
-sa constate regulata depunere a garantiei din partea administratorilor;
-sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administratori si lichidatori.
index

12. PARTICIPAREA ACTIONARILOR LA BENEFICII SI PIERDERI

Idem ca la S.R.L. 12, plus cele ce urmeaza:

a) La S.A. constituita prin subscriptie publica, adunarea constitutiva va hotari asupra cotei de participare din beneficiul net al fondatorilor. Cota nu poate depasi 6% din beneficiul net si nu poate fi acordata pe o perioada mai mare de 5 ani de la data constituirii societatii.
index

13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV

Actul constitutiv al S.A. va cuprinde in principal:

-numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice. La societatea in comandita pe actiuni se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati;
-forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
-obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
-capitalul social subscris si cel varsat. La constituire, capitalul social subscris, varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare;
-valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea;
-numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator. Daca sunt mai multe categorii de actiuni, se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni;
-numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor, persoane juridice; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna, puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societatile in comandita pe actiuni, se vor indica comanditatii care reprezinta si administreaza societatea;
-numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor, persoane juridice;
-clauze privind conducerea, administrarea, controlul gestiunii si functionarea societatii;
-durata societatii;
-modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;
-sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - atunci cand se infiinteaza odata cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
-avantajele rezervate fondatorilor;
-actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni;
-operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni;
-modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
index

14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Idem ca la S.R.L.- 14.
index

15. REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

a) Capitalul social se poate reduce prin:
-micsorarea numarului de actiuni;
-reducerea valorii nominale a actiunilor;
-dobandirea de catre societate a propriilor actiuni urmata de anularea lor;
-scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;
-restituirea catre actionari a unei cote din aporturi;

b) Capitalul social se poate mari:
-prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente ca urmare a:

-unor noi aporturi in numerar si/sau in natura;
-incorporarii rezervelor, cu exceptia celor legale;
-incorporarii beneficiilor sau a primelor de emisiune;
-compensarii unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia;
-includerii in rezerve a diferentelor favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social si utilizate pentru majorarea capitalului social.
index

16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII

Idem ca la S.R.L. -16.
index

17. DIZOLVAREA SOCIETATII

Idem ca la S.R.L. - 17 literele a, b, c, d, f, h, i, j, k, plus cele ce urmeaza:

a).cand numarul actionarilor scade sub minimul legal.
index

18. LICHIDAREA SOCIETATII:

Idem ca la S.R.L. - 18.
index

 


[ Camera de Comert Arad ] [ Camera de Comert Bekes ] [ AVERTIZARE ]