CUPRINS
1. Cadru legislativ
2. Forme juridice
3. Descrieri
4. Filiale
5. Etapele
    constituirii
6. Costuri
7. Consultanta
8. Acte normative


Pregătire
întâlnire

(Formular)
Trimite email
basc@ccia-arad.ro

 


 

3.
DESCRIEREA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE
 
 
 
SRL
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Se pot asocia si forma o S.R.L.:

a).persoane fizice, cetateni romani sau straini;
b).persoane juridice romane sau straine.
index

2. NUMARUL DE ASOCIATI

Regula generala:
a).minim 2 asociati;
b).maxim 50 asociati.

Exceptie:

a).o singura persoana, fizica sau juridica, in cazul formei de S.R.L. cu asociat unic, in conditiile ce urmeaza;
b).o persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura S.R.L.;
c).o S.R.L. nu poate avea ca asociat unic o alta S.R.L. alcatuita dintr-o singura persoana.
index

3. ACTUL DE INFIINTARE

O societate S.R.L. se constituie prin:

a).contract de societate si statut;
b).numai statut in cazul S.R.L. cu asociat unic;
c).atat in cazul a). cat si in cazul b). se poate intocmi un inscris unic denumit ACT CONSTITUTIV.

Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.
Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege.
index

4. FIRMA

a).Orice societate trebuie sa aiba o firma.
b).Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza.
c).Firma trebuie scrisa in primul rand in limba romana.
d).Firma unei S.R.L. se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau mai multora dintre asociati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime “societati cu raspundere limitata” sau S.R.L.
e).Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente
f).Nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public.
index

5. EMBLEMA

a).Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen.
b).Emblema trebuie scrisa in primul rand in limba romana.
c).Orice emblema trebuie sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi registru al comertului, pentru acelasi fel de comert, precum si de emblema altor comercianti de pe piata unde comerciantul isi desfasoara activitatea.
d).Emblema poate fi folosita numai insotita de firma comerciantului.
index
6. SEDIUL SOCIAL
a).Societatea trebuie sa aiba un sediu principal, care este locul, spatiul si adresa unde se gasesc organele sale de conducere si serviciile administrative.
b).Sediul social este un element de identificare a societatii in functie de care se stabilesc: legea aplicabila, instantele judecatoresti competente, natio- nalitatea societatii, locul unde trebuie indeplinite formalitatile de inmatriculare, publicitate si autorizare.
c).Societatea poate infiinta sedii secundare, fara personalitate juridica (sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru, etc.)
index

7. OBIECTUL DE ACTIVITATE

a).In actul constitutiv trebuie stabilita activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare societatea in vederea obtinerii de profit: productie, comercializare, prestari de servicii, tranzactii, intermedieri, etc.
b).Obiectul de activitate trebuie sa fie bine determinat, cu stabilirea domeniului principal, a activitatii principale si a activitatilor secundare.
c).Obiectul de activitate se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.656/1997.
d).Obiectul de activitate stabilit, trebuie sa fie posibil licit si moral.
index

8. CAPITALUL SOCIAL

a).Capitalul social se formeaza prin aportul asociatilor.
b).Capitalul social nu poate fi mai mic de 2.000.000 (douamilioane) lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 100.000 (unasuta- mii) lei.
c).Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
d).Partile sociale pot fi transmise intre asociati sau catre persoane din afara societatii cu aprobarea celorlalti asociati.
e).Partile sociale se transmit si prin succesiune daca in actul cxonstitutiv exista clauze de continuare cu mostenitorii.
index

9. APORTUL ASOCIATILOR

a).Aportul asociatilor poate fi in numerar (obligatoriu) si in natura (optional);
b).Aportul in creante si aportul in munca nu sunt admise pentru formarea sau majorarea capitalului social;
c).La S.R.L. cu asociat unic valoarea capitalului in natura se stabileste pe baza unei expertize de specialitate;
d).In schimbul aportului lor, asociatilor li se atribuie parti sociale;
e).Aportul in valuta se inscrie in actul constitutiv si in lei la cursul de schimb oficial de la data varsarii;
f).Aportul in valuta al asociatilor straini se inregistreaza in lei si in dolari USA;
g).Bunurile aduse ca aport devin proprietatea societatii comerciale;
h).Aportul la capital nu este purtator de dobanzi.
index

10. CONDUCEREA SOCIETATII

a).Conducerea societatii se realizeaza de catre adunarea generala a asociatilor si de catre administratorul sau consiliul de administratie.
b).Adunarea generala are in principal urmatoarele obligatii:

-sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;
-sa desemneze pe administratori si pe cenzori;
-sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii;
-sa modifice actul constitutiv.
c).La S.R.L. cu asociat unic, acesta are drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru adunarea generala a asociatilor.
d).Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala a asociatilor.
e).Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de cazul in care, in actul constitutiv exista dispozitie contrara.
f).Puterile si limitele administratorului se stabilesc prin actul constitutiv.
index

11. CONTROLUL SOCIETATII

a). Controlul societatii este exercitat de unul sau mai multi cenzori alesi de adunarea generala a asociatilor.
b). Numirea cenzorilor este obligatorie numai daca numarul asociatilor este mai mare de 15.
c). In lipsa de cenzori numiti, controlul se exercita de asociatii care nu sunt administratori.
d). Dispozitiile legale cu privire la cenzorii din S.A. se aplica si cenzorilor din S.R.L.
index

12. PARTICIPAREA ASOCIATILOR LA BENEFICII SI LA PIERDERI

a).Repartizarea beneficiului net se face de catre adunarea generala a actionarilor.
b).Cota parte din beneficiul net repartizat a se plati fiecarui asociat constituie dividend.
c).Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
d).Dividendele se platesc numai din beneficiile reale si pe baza de bilant contabil.
e).Suportarea de catre asociati a pierderilor inregistrate de societate se face proportional cu cota de participare la capitalul social, pana la limita aportului social subscris.
index

13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV

Actul constitutiv al unei S.R.L. va cuprinde in principal:
a)-numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoanelor fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice. La societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati;
b)-forma, denumirea, sediu si, daca este cazul, emblema societatii;
c)-obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
d)-capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau:
e)-asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
f)-partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
g)-sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza odata cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
h)-durata societatii;
i)-modul de divolvare si de lichidare a societatii.
index

14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

a).Actul constitutiv se poate modifica de catre asociati cu respectarea conditiilor de fond si forma prevazute pentru incheierea lui.
b).Actul aditional modificator, va cuprinde textul integral al prevederilor modificate din actul constitutiv.
c).Daca se face mai multe modificari la actul constitutiv, acesta se va actualiza cu toate modificarile la zi.
index

15. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIATILOR

a).Poate fi exclus din societate:
-asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
-asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora;
b).Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat.
c).Asociatul exclus are dreptul la beneficii si raspunde de pierderi pana in ziua excluderii.
d).Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la suma de bani care sa reprezinte valoarea acestei parti stabilita de asociati sau de un expert.
e).Un asociat se poate retrage din societate:
-in cazurile prevazute in actul constitutiv;
-cu acordul tuturor celorlalti asociati;
-prin hotarare a tribunalului, cand actul constitutiv nu prevede retragerea si nici nu exista acordul celorlalti asociati.
f).Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc de asociati ori de un expert, iar in caz de neintelegere de tribunal.
index

16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII.

a).Societatea poate fuziona cu una sau mai multe societati existente.
b).Fuziunea se face fie prin absorbtia unei societati, fie prin contopirea cu alte societati rezultand o societate noua.
c).Divizarea societatii poate avea loc:
-prin deprinderea unei parti din patrimoniu si transmiterea catre una sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta;
-prin impartirea intregului patrimoniu al societatii intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.
d).In acest caz, societatea care se divide, isi inceteaza existenta.
index

17. DIZOLVAREA SOCIETATII

Societatea se dizolva prin:
a)-trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
b)-imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau realizarea acesteia;
c)-declararea nulitatii societatii;
d)-hotararea adunarii generale;
e)-hotararea tribunalului la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice, cum ar fi: neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
f)-falimentul societatii;
g)-incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unor asociati cand, datorita acestor cauze numarul asociatilor s-a redus la unul singur. Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma unei S.R.L. cu asociat unic.
h)-pierderea unei jumatati din capitalul social sau a reducerii lui sub minimum legal.

Societatea nu se dizolva daca, in termen de noua luni de la data constatarii pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reintregit, este redus la suma ramasa ori la minimum legal sau cand societatea se transforma intr-o forma de societate la care capitalul social corespunde.

Tribunalul mai poate pronunta dizolvarea la cererea C.C.I. sau a oricarei persoane interesate in cazurile in care:

i)-societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
j)-societatea nu a depus timp de 3 ani consecutivi bilantul contabil, sau alte acte, care, portivit legii, se depun la O.R.C.;
k)- societatea si-a incetat activitatea, nu are sediu cunoscut, asociatii au disparut sau nu au domiciliu ori resedinta cunoscuta.

Societatea nu se dizolva daca incetarea activitatii a fost anuntata organelor fiscale si inscrisa in O.R.C., iar durata incetarii nu depaseste trei ani.
index

18. LICHIDAREA SOCIETATII

a).Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii, in afara de cazurile de fuziune ori divizare totala sau in cazul dizolvarii unei S.R.L. cu asociat unic.
b).Lichidarea si repartizarea patrimoniului social se face de catre lichidatori autorizati numiti de asociati sau, dupa caz, de tribunal.
c).La terminarea lichidarii, lichidatorii vor intocmi bilantul contabil de lichidare si vor propune repartizarea activului intre asociati.
index

[ Camera de Comert Arad ] [ Camera de Comert Bekes ] [ AVERTIZARE ]