CUPRINS
1. Cadru legislativ
2. Forme juridice
3. Descrieri
4. Filiale
5. Etapele
    constituirii
6. Costuri
7. Consultanta
8. Acte normative


Pregătire
întâlnire

(Formular)
Trimite email
basc@ccia-arad.ro

 


 

 

LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990
*) *** Republicată

privind societatile comerciale

EMITENT: PARLAMENTUL
Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 29 ianuarie 1998


 
Pentru o ușoară accesare a textului au fost adunate mai jos titlurile cuprinse în această lege. Tot pentru un acces facil și rapid textul acestei legi voluminoase a fost împărțit în trei pagini legate între ele prin legături la începutul și sfirșitul textului, precum și prin acest sumar de titluri.
   
  INDEX DE TITLURI CUPRINSE ÎN LEGE
TITLUL I Dispozitii generale
TITLUL II Constituirea societatilor comerciale
TITLUL III Functionarea societatilor comerciale
TITLUL IV Modificarea actului constitutiv
TITLUL V Excluderea si retragerea asociatilor
TITLUL VI Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale
TITLUL VII Lichidarea societatilor comerciale
  TITLUL VIII Infractiuni
  TITLUL IX Dispozitii finale si tranzitorii

*) Republicata in temeiul art. X din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 133 din 27 iunie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 195 din 17 noiembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 335 din 28 noiembrie 1997, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 31/1990 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990, si a mai fost modificata prin: Legea nr. 41 din 1 iunie 1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 120 din 4 iunie 1991; Legea nr. 44 din 4 iulie 1991, publicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr. 142 din 11 iulie 1991; Legea nr. 80 din 23 decembrie 1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 23 decembrie 1991, si prin Legea nr. 78 din 20 iulie 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 28 iulie 1992.

 

Titlurile anterioare: TITLUL I si II


TITLUL III - Functionarea societatilor comerciale

CAP. 1

Dispozitii comune

ART. 65

(1) In lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in registrul comertului.

(2) Asociatul care intarzie sa depuna aportul social este raspunzator de daunele pricinuite, iar daca aportul a fost stipulat in numerar este obligat si la plata dobanzilor legale din ziua in care trebuia sa faca varsamantul.

ART. 66

(1) Pe durata societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare.

(2) Creditorii prevazuti la alin. (1) pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor.

ART. 67

(1) Cota-parte din beneficiu ce se va plati fiecarui asociat constituie dividend.

(2) Dividendele se vor plati asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel.

(3) Nu se vor putea distribui dividende decat din beneficiile reale.

(4) Dividendele platite contrar dispozitiilor de mai sus se vor restitui.

(5) Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor se prescrie in termen de 3 ani de la data distribuirii lor.

(6) Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel.

ART. 68

Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi.

ART. 69

Daca se constata o micsorare a capitalului social, acesta va trebui intregit sau redus, mai inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de beneficii.

ART. 70

(1) Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, afara de restrictiile aratate in actul constitutiv.

(2) Ei sunt obligati sa ia parte la toate adunarile societatii, la consiliile de administratie si la organele de conducere similare acestora.

ART. 71

(1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres.

(2) In cazul incalcarii prevederilor alin. (1), societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operatiune.

(3) Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii.

ART. 72

Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in aceasta lege.

ART. 73

(1) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;

b) existenta reala a dividendelor platite;

c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;

e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

(2) Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, insa acestia o vor putea exercita numai in caz de faliment al societatii.

ART. 74

(1) In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la o societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.

(2) Pentru societatea cu raspundere limitata, va trebui mentionat si capitalul social, iar pentru societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni se va mentiona si capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimului bilant contabil aprobat.

CAP. 2

Societatile in nume colectiv

ART. 75

Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de stipulatie contrara in actul constitutiv.

ART. 76

(1) Daca actul constitutiv dispune ca administratorii sa lucreze impreuna, decizia trebuie luata in unanimitate; in caz de divergenta intre administratori, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.

(2) Pentru actele urgente, a caror neindeplinire ar cauza o paguba mare societatii, poate decide un singur administrator in lipsa celorlalti, care se gasesc in imposibilitate, chiar momentana, de a lua parte la administratie.

ART. 77

(1) Asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot alege unul sau mai multi administratori dintre ei, fixandu-le puterile, durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie, afara numai daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

(2) Cu aceeasi majoritate asociatii pot decide asupra revocarii administratorilor sau asupra limitarii puterilor lor, afara de cazul in care administratorii au fost numiti prin actul constitutiv.

ART. 78

(1) Daca un administrator ia initiativa unei operatiuni ce depaseste limitele operatiunilor obisnuite comertului pe care il exercita societatea, acesta trebuie sa instiinteze pe ceilalti administratori, inainte de a o incheia, sub actiunea suportarii pierderilor ce ar rezulta din aceasta.

(2) In caz de opozitie a vreunuia dintre ei, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.

(3) Operatiunea incheiata in contra opozitiei facute este valabila fata de tertii carora nu li se va fi comunicat aceasta opozitie.

ART. 79

(1) Asociatul care, intr-o operatiune determinata, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operatiune.

(2) Asociatul care contravine dispozitiilor alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

ART. 80

Asociatul care, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul in folosul sau sau in acela al unei alte persoane este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate.

ART. 81

(1) Nici un asociat nu poate lua din fondurile societatii mai mult decat i s-a fixat pentru cheltuielile facute sau pentru cele ce urmeaza sa le faca in interesul societatii.

(2) Asociatul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de sumele luate si de daune.

(3) Se va putea stipula, prin actul constitutiv, ca asociatii pot lua din casa societatii anumite sume pentru cheltuielile lor particulare.

ART. 82

(1) Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati.

(2) Consimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor.

(3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), societatea, in afara de dreptul de a exclude pe asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri.

(4) Acest drept se stinge dupa trecerea a 3 luni din ziua cand societatea a avut cunostinta, fara sa fi luat vreo hotarare.

ART. 83

Cand aportul la capitalul social apartine mai multor persoane, acestea sunt obligate solidar fata de societate si trebuie sa desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor, decurgand din acest aport.

ART. 84

(1) Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creante nu este liberat cat timp societatea nu a obtinut plata sumei pentru care au fost aduse.

(2) Daca plata nu s-a putut obtine prin urmarirea debitorului cedat, asociatul, in afara de daune, raspunde de suma datorata, cu dobanda legala din ziua scadentei creantelor.

ART. 85

(1) Asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta.

(2) Hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva societatii este opozabila fiecarui asociat.

ART. 86

Pentru aprobarea bilantului contabil si pentru deciziile referitoare la raspunderile administratorilor este necesar votul asociatilor reprezentand majoritatea capitalului social.

ART. 87

(1) Cesiunea aportului de capital social este posibila daca a fost permisa prin actul constitutiv.

(2) Cesiunea nu libereaza pe asociatul cedent de ceea ce mai datoreaza societatii din aportul sau de capital.

(3) Fata de terti, cedentul ramane raspunzator potrivit art. 220.

(4) Cand actul constitutiv prevede cazurile de retragere a unui asociat, se vor aplica dispozitiile art. 220 si 224.

CAP. 3

Societatile in comandita simpla

ART. 88

Administratia societatii in comandita simpla se va incredinta unuia sau mai multor asociati comanditati.

ART. 89

(1) Comanditarul poate incheia operatiuni in contul societatii numai pe baza unei procuri speciale pentru operatiuni determinate, data de reprezentantii societatii si inscrisa in registrul comertului. In caz contrar, comanditarul devine raspunzator fata de terti nelimitat si solidar, pentru toate obligatiunile societatii contractate de la data operatiunii incheiate de el.

(2) Comanditarul poate indeplini servicii in administratia interna a societatii, poate face acte de supraveghere, poate participa la numirea si la revocarea administratorilor, in cazurile prevazute de lege, sau poate acorda, in limitele actului constitutiv, autorizarea administratorilor pentru operatiunile ce depasesc puterile lor.

(3) Comanditarul are, de asemenea, dreptul de a cere copie de pe bilantul contabil si de pe contul de profit si pierderi si de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale si a celorlalte documente justificative.

ART. 90

Dispozitiile art. 75, 76 alin. (1), art. 77, 79, 83, 84, 86 si 87 se vor aplica si societatilor in comandita simpla, iar dispozitiile art. 80, 81, 82 si 85, asociatilor comanditati.

CAP. 4

Societatile pe actiuni

Sectiunea I

Despre actiuni

ART. 91

(1) In societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator.

(2) Felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutiv; in caz contrar, ele vor fi la purtator. Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont.

(3) Actiunile unei societati pe actiuni, emise prin oferta publica de valori mobiliare, definita ca atare prin Legea nr. 52/1994, sunt supuse reglementarilor aplicabile pietei organizate pe care acele actiuni sunt tranzactionate.

ART. 92

(1) Actiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala.

(2) Actiunile neplatite in intregime sunt intotdeauna nominative.

(3) Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni pana cand nu vor fi fost complet platite cele din emisiunea precedenta.

(4) Actiunile nominative pot fi convertite in actiuni la purtator si invers, prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in conditiile art. 115.

(5) Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe actiuni, cand acestea sunt nominative, emise in forma materiala.

ART. 93

(1) Valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 1.000 lei.

(2) Actiunile vor cuprinde:

a) denumirea si durata societatii;

b) data actului constitutiv, numarul din registrul comertului sub care este inmatriculata societatea si numarul Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care s-a facut publicarea;

c) capitalul social, numarul actiunilor si numarul lor de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate;

d) avantajele acordate fondatorilor.

(3) Pentru actiunile nominative se vor mai mentiona: numele, prenumele si domiciliul actionarului, persoana fizica; denumirea, sediul si numarul de inmatriculare ale actionarului, persoana juridica.

(4) Actiunile trebuie sa poarte semnatura a doi administratori, cand sunt mai multi, sau a unicului administrator.

ART. 94

(1) Actiunile trebuie sa fie de o egala valoare; ele acorda posesorilor drepturi egale.

(2) Se pot emite totusi in conditiile actului constitutiv categorii de actiuni care confera titularilor drepturi diferite, potrivit dispozitiilor art. 95 si 96.

ART. 95

(1) Se pot emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, ce confera titularului:

a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului financiar, inaintea oricarei alte prelevari;

b) drepturile recunoscute actionarilor cu actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si de a vota, in temeiul acestor actiuni, in adunarile generale ale actionarilor.

(2) Actiunile cu dividend prioritar, fara drept de vot, nu pot depasi o patrime din capitalul social si vor avea aceeasi valoare nominala ca si actiunile ordinare.

(3) Reprezentantii, administratorii si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni cu dividend prioritar fara drept de vot.

(4) Actiunile preferentiale si actiunile ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie in cealalta prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in conditiile art. 115.

ART. 96

Titularii fiecarei categorii de actiuni se reunesc in adunari speciale, in conditiile stabilite de actul constitutiv al societatii. Orice titular al unor asemenea actiuni poate participa la aceste adunari.

ART. 97

In cazul in care nu a emis si nu a eliberat actiuni in forma materiala, societatea, din oficiu sau la cererea actionarilor, le va elibera cate un certificat de actionar cuprinzand datele prevazute la art. 93 alin. (2) si (3) si, in plus, numarul, categoria si valoarea nominala a actiunilor, proprietate a actionarului, pozitia la care acesta este inscris in registrul actionarilor si, dupa caz, numarul de ordine al actiunilor.

ART. 98

(1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor emitentului, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor, si prin mentiunea facuta pe actiune. Prin actul constitutiv se pot prevedea si alte modalitati de transmitere a dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative.

(2) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se transmite in conformitate cu Legea nr. 52/1994.

(3) Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor.

ART. 99

Dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtator se transfera prin simpla traditiune a acestora.

ART. 100

(1) Cand actionarii nu au efectuat plata varsamintelor pe care le datoreaza in termenele prevazute la art. 8 lit. d) si la art. 20 alin. (1) societatea ii va invita sa-si indeplineasca aceasta obligatie, printr-o somatie colectiva, publicata de doua ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga raspandire.

(2) Cand, nici in urma acestei somatii, actionarii nu vor efectua varsamintele, consiliul de administratie va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor actiuni nominative.

(3) Decizia de anulare se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.

(4) In locul actiunilor anulate vor fi emise noi actiuni purtand acelasi numar, care vor fi vandute.

(5) Sumele obtinute din vanzare vor fi intrebuintate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare si de vanzare, a dobanzilor de intarziere si a varsamintelor neefectuate; restul va fi inapoiat actionarilor.

(6) Daca pretul obtinut nu este indestulator pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societatii sau daca vanzarea nu are loc din lipsa de cumparatori, societatea va putea sa se indrepte impotriva subscriitorilor si cesionarilor, conform art. 98.

(7) Daca, in urma indeplinirii acestor formalitati, nu s-au realizat sumele datorate societatii, se va proceda de indata la reducerea capitalului social in proportie cu diferenta dintre acesta si capitalul existent.

ART. 101

(1) Orice actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel.

(2) Actul constitutiv poate limita numarul voturilor apartinand actionarilor care poseda mai mult de o actiune.

(3) Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.

ART. 102

(1) Actiunile sunt indivizibile.

(2) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

(3) De asemenea, cand o actiune la purtator apartine mai multor persoane, acestea trebuie sa desemneze un reprezentant comun.

(4) Atat timp cat o actiune este proprietatea indiviza a mai multor persoane, acestea sunt raspunzatoare in mod solidar pentru efectuarea varsamintelor datorate.

ART. 103

(1) Societatea nu poate dobandi propriile sale actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama acestei societati, in afara de cazul in care adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste altfel, cu respectarea dispozitiilor care urmeaza.

(2) Autorizand dobandirea, adunarea generala extraordinara va stabili, in principal, modalitatile de dobandire, numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii operatiunii, care nu va putea depasi 18 luni de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(3) Valoarea actiunilor proprii, dobandite de societate, inclusiv a acelor aflate in portofoliul sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris.

(4) Se pot dobandi numai actiuni integral liberate si numai in cazul in care capitalul social subscris este integral varsat.

(5) Plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din beneficiile distribuite si din rezervele disponibile ale societatii, cu exceptia rezervelor legale, inscrise in ultimul bilant contabil aprobat. Daca actiunile dobandite vor fi contabilizate in activul bilantului, se va trece, la pasiv, o rezerva indisponibila de aceeasi valoare, care va fi mentinuta pana la cesiunea sau la anularea acestor actiuni.

(6) In raportul de gestiune care insoteste bilantul contabil se vor arata: motivele care au determinat dobandirea de actiuni proprii, numarul, valoarea nominala, contravaloarea actiunilor dobandite si fractiunea de capital social pe care ele o reprezinta.

(7) Actiunile proprii dobandite cu incalcarea dispozitiilor prezentului articol vor fi instrainate in termen de cel mult un an de la data subscrierii lor, in modul stabilit de adunarea generala extraordinara. Cele neinstrainate in acest termen vor fi anulate, societatea fiind obligata sa reduca corespunzator capitalul social.

ART. 104

Restrictiile prevazute la art. 103 nu se aplica atunci cand dobandirea de catre societate a unui numar determinat de actiuni proprii, integral liberate, se face in vreuna dintre urmatoarele situatii:

a) cu scopul de a reduce capitalul social, potrivit art. 202, prin anularea unui numar de actiuni proprii de o valoare corespunzatoare reducerii;

b) pentru cesionarea catre personalul societatii a unui numar de actiuni proprii, in limitele si in conditiile aprobate de adunarea generala a actionarilor. Operatiunea de cesionare nu va depasi un an de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei;

c) prin efectul succesiunii universale sau al fuziunii ori al unei hotarari judecatoresti pronuntate intr-o procedura de urmarire silita impotriva unui debitor al societatii;

d) cu titlu gratuit;

e) in scopul regularizarii cursului actiunilor proprii pe piata bursiera sau pe piata organizata extrabursiera, dar numai cu avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

ART. 105

(1) O societate nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert.

(2) Luarea in gaj a propriilor actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama societatii, este asimilata cu dobandirea propriilor actiuni. Actiunile vor fi insa contabilizate separat.

(3) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica operatiunilor curente ale societatilor bancare si de credit, nici operatiunilor efectuate in vederea dobandirii de catre salariatii societatii a actiunilor acesteia sau ale uneia dintre filialele sale. ART. 106

(1) Gajarea actiunilor se face prin declaratie, data de titularul lor, in forma autentica sau prin inscris sub semnatura privata, certificata de functionarul societatii sau, dupa caz, al registrului independent privat al actionarilor, declaratie sau inscris in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor gajate.

(2) Constituirea gajului se inscrie in registrul actionarilor.

(3) Creditorului gajist i se elibereaza o dovada a constituirii gajului.

ART. 107

Actiunile dobandite potrivit dispozitiilor art. 103 alin. (1)-(5) nu dau drept la dividende. Pe toata durata posedarii lor de catre societate, dreptul de vot pe care il confera aceste actiuni este suspendat.

ART. 108

Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica vor trebui sa intocmeasca un prospect de oferta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/1994.

ART. 109

Situatia actiunilor trebuie sa fie cuprinsa in anexa la bilantul contabil anual si, in mod deosebit, sa se precizeze daca ele au fost integral achitate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor.

Sectiunea a II-a

Despre adunarile generale

ART. 110

(1) Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

(2) Cand actul constitutiv nu dispune altfel, ele se vor tine la sediul societatii si in localul ce se va indica in convocare.

ART. 111

(1) Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.

(2) In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor, si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga pe administratori si cenzori;

c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;

d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;

e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

ART. 112

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare, daca in actul constitutiv sau in lege nu se prevede o majoritate mai mare.

(2) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. (1), adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

ART. 113

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

a) schimbarea formei juridice a societatii;

b) mutarea sediului societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;

d) prelungirea duratei societatii;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

h) dizolvarea anticipata a societatii;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

k) emisiunea de obligatiuni;

l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

ART. 114

Adunarea generala extraordinara va putea delega consiliul de administratie sau, dupa caz, administratorului unic, in conditiile prevazute de actul constitutiv si cu majoritatile stabilite la art. 115, exercitiul atributiilor sale mentionate la art. 113 lit. b), c), e), f) si i).

ART. 115

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, cand actul constitutiv nu dispune altfel, sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;

- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

ART. 116

(1) Hotararea unei adunari generale de a modifica drepturile sau obligatiile referitoare la o categorie de actiuni nu produce efecte decat in urma aprobarii acestei hotarari de catre adunarea speciala a detinatorilor de actiuni din acea categorie.

(2) Dispozitiile prezentei sectiuni privind convocarea, cvorumului si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor se aplica si adunarilor speciale.

(3) Hotararile initiate de adunarile speciale vor fi supuse aprobarii adunarilor generale corespunzatoare.

ART. 117

(1) Adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din actul constitutiv.

(2) Termenul de intrunire in nici un caz nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii.

(3) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

(4) Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare simpla, expediata cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.

(5) De asemenea, convocarea poate fi facuta prin afisare la sediul societatii, insotita de un convocator ce va fi semnat de actionari, cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii. Semnatura actionarului si data semnarii vor fi certificate de un functionar anume desemnat.

(6) Modurile de convocare prevazute la alin. (4) si (5) nu pot fi folosite, daca sunt interzise prin actul constitutiv al societatii sau prin dispozitii legale.

(7) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

(8) Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

ART. 118

(1) In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.

(2) A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

(3) Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima adunare, termenul prevazut la art. 117 va putea fi redus la 8 zile.

ART. 119

(1) Administratorii sunt obligati sa convoace de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

(2) Adunarea generala va avea loc in termen de o luna de la cerere.

(3) Daca administratorii nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu audierea partilor, va putea ordona convocarea, desemnand dintre actionari persoana care o va prezida.

ART. 120

Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, cu exceptia prevazuta la art. 101 alin. (2).

ART. 121

Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

ART. 122

(1) La adunarile generale, actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au depus la locurile aratate prin actul constitutiv sau prin instiintarea de convocare, cu cel putin 5 zile inainte de adunare. Cenzorii vor constata, printr-un proces-verbal, depunerea la timp a actiunilor. Actiunile vor ramane depuse pana dupa adunarea generala, dar nu vor putea fi retinute mai mult de 10 zile de la data acesteia.

(2) Administratorul unic sau consiliul de administratie, dupa caz, va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita nu va depasi 60 de zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara.

(3) Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor, corespunzatoare datei de referinta.

ART. 123

(1) Daca actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar in adunarile generale extraordinare.

(2) Daca actiunile sunt gajate, dreptul de vot apartine proprietarului lor.

ART. 124

(1) Actionarii nu vor putea fi reprezentati in adunarile generale decat prin alti actionari, in baza unei procuri speciale.

(2) Actionarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari.

(3) Procurile vor fi depuse in original, in termenul in care actionarii sunt obligati sa depuna actiunile sau in termenul prevazut de actul constitutiv. Ele vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

(4) Prin actul constitutiv se poate deroga de la dispozitiile privitoare la reprezentarea numai prin actionari.

(5) Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

ART. 125

(1) Administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

(2) Ei pot vota insa bilantul contabil si contul de profit si pierderi, daca fiind posesorii a cel putin jumatate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

ART. 126

(1) Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

(2) Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

ART. 127

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula.

ART. 128

(1) In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul.

(2) Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de cenzori pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

(3) Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute in alineatul precedent sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.

(4) Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.

(5) Presedintele va putea desemna, dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute in alineatele precedente.

(6) Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.

ART. 129

(1) Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

(2) Oricare ar fi prevederile actului constitutiv, votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

ART. 130

(1) Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

(2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

(3) Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.

(4) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. In cazul in care aceste hotarari implica modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul aditional cuprinzand textul integral al clauzelor modificate.

(5) Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati.

ART. 131

(1) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(2) Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.

(3) Daca hotararea este atacata de toti administratorii, societatea va fi reprezentata in justitie de persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in acest scop, va alege alta persoana.

(4) Cererea in anulare se va introduce la instanta pe raza teritoriala unde societatea isi are sediul, actionarul fiind obligat sa depuna la grefa cel putin o actiune.

(5) Daca au fost introduse mai multe actiuni in anulare, ele pot fi conexate.

(6) Cererea se va judeca in camera de consiliu.

(7) Hotararea definitiva de anulare va fi mentionata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. De la data publicarii, ea este opozabila tuturor actionarilor.

ART. 132

(1) O data cu intentarea actiunii in anulare, reclamantul poate cere presedintelui instantei suspendarea executarii hotararii atacate.

(2) Presedintele, incuviintand suspendarea, poate obliga pe reclamant la o actiune.

(3) Impotriva ordonantei de suspendare se poate face recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.

ART. 133

(1) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societatii, au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le poseda, la alegerea lor, fie proportional cu activul social net ce ar rezulta dupa ultimul bilant contabil aprobat, fie la valoarea medie de piata a actiunilor din ultimul trimestru, inscrisa in cota bursei sediului social ori, in lipsa, a bursei locului cel mai apropiat sau, dupa caz, de pe o piata organizata extrabursiera.

(2) O data cu declaratia de retragere, ei vor depune si actiunile pe care le poseda.

Sectiunea a III-a

Despre administratia societatii

ART. 134

(1) Societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori, temporari si revocabili.

(2) Cand sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie.

(3) Unicul administrator sau presedintele consiliului de administratie si cel putin jumatate din numarul administratorilor vor fi cetateni romani, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

(4) Numirea si inlocuirea administratorilor se fac exclusiv de catre adunarea generala.

(5) Primii administratori pot fi numiti prin actul constitutiv, insa termenul mandatului lor nu poate fi mai mare de 4 ani.

(6) Daca nu s-a stabilit durata mandatului prin actul constitutiv, el este pentru 2 ani.

(7) Administratorii sunt reeligibili cand prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

ART. 135

Persoanele care, potrivit prezentei legi, nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentanti ai societatii, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi.

ART. 136

(1) O persoana juridica poate fi numita sau aleasa administrator al unei societati comerciale, in conditiile art. 135.

(2) Drepturile si obligatiile partilor se stabilesc printr-un contract de administrare. In contract se va stipula, printre altele, ca persoana juridica este obligata sa-si desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica. Acesta este supus acelorasi conditii si obligatii si are aceeasi responsabilitate civila si penala ca si un administrator, persoana fizica, ce actioneaza in nume propriu, fara ca prin aceasta persoana juridica pe care o reprezinta sa fie exonerata de raspundere sau sa i se micsoreze raspunderea solidara.

(3) Cand persoana juridica isi revoca reprezentantul, ea are obligatia sa numeasca, in acelasi timp, un inlocuitor.

ART. 137

(1) Fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie pentru administratia sa, prevazuta in actul constitutiv ori, in lipsa unei clauze in acesta, aprobata de adunarea generala a actionarilor. Garantia nu poate fi mai mica decat valoarea nominala a 10 actiuni sau decat dublul remuneratiei lunare.

(2) Daca administratorul este actionar, garantia se poate constitui, la cererea acestuia, prin depunerea a 10 actiuni care, pe perioada mandatului, sunt inalienabile si se pastreaza la societate.

(3) Garantia se va depune inainte de preluarea functiei de catre administrator; ea poate fi depusa si de un tert.

(4) Daca garantia nu va fi depusa inainte de data preluarii functiei, administratorul este considerat demisionat.

(5) Garantia ramane in casa societatii si nu va putea fi restituita administratorului decat dupa ce adunarea generala a aprobat bilantul contabil al ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i-a dat descarcare.

ART. 138

Semnaturile administratorilor vor fi depuse la oficiul registrului comertului, o data cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori, din care rezulta depunerea garantiei.

ART. 139

(1) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul administratorilor, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare.

(2) Deciziile in consiliul de administratie se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

ART. 140

(1) Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie, compus din membri alesi dintre administratori, fixandu-le in acelasi timp si remuneratia.

(2) Presedintele consiliului de administratie poate fi si director general sau director, in care calitate conduce si comitetul de directie.

(3) Decizia consiliului de administratie privind suma necesara remunerarii membrilor comitetului de directie va trebui sa fie ratificata de adunarea generala, daca depaseste prevederile actului constitutiv sau daca acesta nu prevede nimic in aceasta privinta.

(4) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.

(5) Comitetul de directie este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a consiliului de administratie, registrul sau de deliberari.

(6) In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

ART. 141

(1) Numirea functionarilor societatii se face de catre consiliul de administratie, daca in actul constitutiv nu se prevede altfel.

(2) Consiliul de administratie poate oricand revoca persoanele numite in comitetul de directie.

ART. 142

(1) Nimeni nu poate functiona in mai mult de trei consilii de administratie concomitent.

(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) nu se refera la cazurile cand cel ales in consiliul de administratie este proprietar a cel putin o patrime din totalul actiunilor sau este administrator al unei societati ce detine patrimea aratata.

(3) Acela care nu va respecta dispozitia de mai sus va pierde de drept calitatea sa de administrator, obtinuta prin depasirea numarului legal, in ordinea cronologica a numirilor, si va fi condamnat, in folosul statului, la plata remuneratiei si a celorlalte beneficii ce i se cuvin, cat si la restituirea sumelor incasate.

(4) Actiunea impotriva administratorilor va putea fi exercitata de catre orice actionar sau de Ministerul Finantelor.

(5) Membrii comitetului de directie si directorii unei societati pe actiuni nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, administratori, membri in comitetul de directie, cenzori sau asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect, nici exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

ART. 143

Administratorii vor putea sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, data in conditiile prevazute la art. 115.

ART. 144

(1) Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, potrivit prevederilor art. 72 si 73.

(2) Comitetul de directie, toti administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

(3) Comitetul de directie va trebui sa instiinteze consiliul de administratie de toate abaterile constatate in executarea obligatiei lui de supraveghere.

(4) Administratorii societatii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le denunta cenzorilor.

(5) In societatile care au mai multi administratori, raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se constate, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta in scris pe cenzori.

(6) Pentru deciziile luate in sedintele la care administratorul nu a asistat, el ramane raspunzator daca, in termen de o luna de cand a luat cunostinta de acestea, nu a facut impotrivirea in formele aratate la alineatele precedente.

ART. 145

(1) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii, trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.

(2) Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) si (2) va raspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

ART. 146

(1) Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar.

(2) El trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna la sediul societatii, iar comitetul de directie, cel putin o data pe saptamana.

(3) Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie vor cuprinde locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi, neputandu-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.

(4) La intrunirile consiliului de administratie, directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat, iar comitetul de directie va prezenta registrul deliberarilor sale.

(5) La sedintele consiliului de administratie vor fi convocati si cenzorii.

(6) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

ART. 147

(1) Executarea operatiunilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi, functionari ai societatii.

(2) Directorii executivi nu vor putea fi membri in consiliul de administratie al societatii.

(3) Ei sunt raspunzatori fata de societate si de terti, ca si administratorii, pentru neindeplinirea indatoririlor lor, conform dispozitiilor art. 144, chiar daca ar exista o conventie contrara.

ART. 148

Salarii fixe si orice alte sume sau avantaje vor putea fi acordate administratorilor si cenzorilor numai in baza unei hotarari a adunarii generale.

ART. 149

(1) Oricare actionar are dreptul sa reclame cenzorilor faptele ce crede ca trebuie cenzurate, iar acestia sunt obligati sa le verifice si, daca le gasesc reale, sa le aiba in vedere la intocmirea raportului catre adunarea generala.

(2) Daca reclamatia este facuta de actionari ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social sau o cota mai mica, daca actul constitutiv prevede astfel, cenzorii sunt obligati sa prezinte observatiile si propunerile lor asupra faptelor reclamante.

(3) Daca cenzorii socotesc intemeiata si urgenta reclamatia actionarilor reprezentand o patrime din capitalul social, sunt obligati sa convoace imediat adunarea generala. In caz contrar, ei trebuie sa refere la prima adunare. Adunarea trebuie sa ia o hotarare asupra celor reclamate.

(4) A patra parte din capitalul social se dovedeste prin depunerea actiunilor la societati bancare din Romania ori la unitati ale acestora, respectiv prin blocarea actiunilor in cont in cazul actiunilor emise in forma dematerializata.

(5) Actiunile vor ramane depuse, respectiv blocate, pana dupa intrunirea adunarii generale extraordinare si dovada depunerii, respectiv a blocarilor, va legitima participarea actionarilor la aceasta adunare.

ART. 150

(1) Actiunea in raspundere contra fondatorilor, administratorilor, cenzorilor si directorilor apartine adunarii generale, care va decide cu majoritatea prevazuta la art. 112.

(2) Hotararea va putea fi luata chiar daca problema raspunderii acestora nu figureaza in ordinea de zi.

(3) Adunarea desemneaza cu aceeasi majoritate persoana insarcinata se exercite actiunea in justitie.

(4) Daca adunarea decide sa porneasca actiune in raspundere contra administratorilor, mandatul acestora inceteaza de drept si adunarea va proceda la inlocuirea lor.

(5) Daca actiunea se porneste impotriva directorilor, acestia sunt suspendati de drept din functie pana la ramanerea definitiva a sentintei.

ART. 151

(1) In caz de vacanta a unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori, impreuna cu cenzorii si deliberand in prezenta a doua treimi si cu majoritatea absoluta, procedeaza, daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel, la numirea unui administrator provizoriu pana la convocarea adunarii generale.

(2) Cand este un singur administrator si acesta vrea sa se retraga, adunarea generala va trebui sa fie convocata. In caz de deces sau de impiedicare fizica a acestuia, numirea provizorie se va face de catre cenzori, insa adunarea generala va fi convocata de urgenta pentru numirea definitiva a administratorului.

ART. 152

In cazul in care administratorul sau directorii incheie acte juridice care prejudiciaza societatea, iar societatea, din cauza pozitiei detinute de acestia, nu actioneaza in vederea recuperarii prejudiciului, oricare dintre actionarii minoritari are dreptul sa introduca actiune in numele societatii, in scopul recuperarii prejudiciului respectiv.

ART. 153

(1) Daca administratorii constata pierderea unei jumatati din capitalul social, sunt obligati sa convoace adunarea generala extraordinara pentru a hotari reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma ramasa sau dizolvarea societatii.

(2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea extraordinara sa fie convocata si la o pierdere mai mica.

(3) In cazul cand nici in a doua convocare nu s-a intrunit cvorumul prevazut la art. 115, administratorii vor cere instantei din raza teritoriala in care se afla sediul societatii numirea unui expert, care va verifica pierderea din capitalul social. Instanta, pe baza expertizei, constatand pierderea prevazuta la alin. (1) sau (2), va da o incheiere, autorizand administratorii sa convoace adunarea generala, care va putea sa hotarasca limitarea capitalului la suma ramasa sau dizolvarea societatii, cu orice numar de actionari prezenti.

Sectiunea a IV-a

Despre cenzori

ART. 154

(1) Societatea pe actiuni va avea trei cenzori si tot atatia supleanti, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.

(2) Cenzorii se aleg la inceput de adunarea constitutiva. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.

(3) Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul lor.

(4) Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.

(5) La societatile in care statul detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.

(6) Majoritatea cenzorilor si a supleantilor vor fi cetateni romani.

(7) Cenzorii sunt obligati sa depuna, in termenul aratat la art. 137, a treia parte din garantia ceruta pentru administratori.

ART. 155

(1) Un cenzor extern independent, persoana fizica sau persoana juridica, poate fi numit sau ales cenzor al societatii. In acest caz, dispozitiile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile legii speciale.

(2) Numirea sau alegerea unui cenzor extern independent este obligatorie in cazurile prevazute de lege.

ART. 156

(1) Cenzorii trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor-contabili.

(2) Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:

a) rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;

b) persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;

c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator conform prevederilor art. 135.

(3) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, determinata prin actul constitutiv sau de adunarea generala care i-a numit.

ART. 157

(1) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.

(2) Daca, in acest mod, numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alte persoane in locurile vacante, pana la intrunirea celei mai apropiate adunari generale.

(3) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, administratorii vor convoca de urgenta adunarea generala, care va proceda la numirea altor cenzori.

ART. 158

(1) Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.

(2) Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor crede necesare asupra bilantului contabil si repartizarii beneficiilor, cenzorii vor face adunarii generale un raport amanuntit.

(3) Adunarea generala nu va putea aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.

(4) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) sa faca, in fiecare luna si pe neasteptate, inspectii casei si sa verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;

b) sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara, cand n-a fost convocata de administratori;

c) sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare, putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;

d) sa constate regulata depunere a garantiei din partea administratorilor;

e) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administratori si lichidatori.

(5) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.

ART. 159

(1) Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor.

(2) Cenzorii iau parte la adunarile administratorilor, fara drept de vot.

(3) Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.

ART. 160

(1) Pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 158 alin. (2), cenzorii vor delibera impreuna; ei insa vor putea face, in caz de neintelegere, rapoarte separate, care vor trebui sa fie prezentate adunarii generale.

(2) Pentru celelalte obligatii impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat.

(3) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.

ART. 161

(1) Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.

(2) Revocarea lor se va putea face numai de adunarea generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare.

(3) Dispozitiile art. 73, 142 si 150 se aplica si cenzorilor.

Sectiunea a V-a

Despre emiterea de obligatiuni

ART. 162

(1) Societatea pe actiuni poate emite obligatiuni la purtator sau nominative, pentru o suma care sa nu depaseasca trei patrimi din capitalul varsat si existent, conform celui din urma bilant contabil aprobat.

(2) Valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica de 25.000 lei.

(3) Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale.

(4) Obligatiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont.

ART. 163

Pentru a proceda la emiterea de obligatiuni prin oferta publica, definita ca atare prin Legea nr. 52/1994, administratorii vor publica un prospect de emisiune, care va cuprinde:

a) denumirea, obiectul de activitate, sediul si durata societatii;

b) capitalul social si rezervele;

c) data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii de inmatriculare si modificarile ce s-au adus actului constitutiv;

d) situatia patrimoniului social dupa ultimul bilant contabil aprobat;

e) categoriile de actiuni emise de societate;

f) suma totala a obligatiunilor care au fost emise anterior si a celor care urmeaza a fi emise, modul de rambursare, valoarea nominala a obligatiunilor, dobanda lor, indicarea daca sunt nominative sau la purtator, precum si indicarea daca sunt convertibile dintr-o categorie in alta, ori in actiuni;

g) sarcinile ce greveaza imobilele societatii;

h) data la care a fost publicata hotararea adunarii generale extraordinare care a aprobat emiterea de obligatiuni.

ART. 164

In cazul in care obligatiunile fac obiectul unei oferte publice definite ca atare de Legea nr. 52/1994, emiterea si tranzactionarea lor sunt supuse acelei legi.

ART. 165

(1) Subscriptia obligatiunilor va fi facuta pe exemplarele prospectului de emisiune.

(2) Valoarea obligatiunilor subscrise trebuie sa fie integral varsata.

(3) Titlurile obligatiunilor trebuie sa cuprinda datele aratate la art. 163, numarul de ordine si tabloul platilor in capital si dobanzi.

(4) Titlurile vor fi semnate in conformitate cu dispozitiile art. 93 alin. (4).

(5) Valoarea nominala a obligatiunilor convertibile in actiuni va trebui sa fie egala cu cea a actiunilor.

ART. 166

(1) Detinatorii de obligatiuni se pot intruni in adunarea generala, pentru a delibera asupra intereselor lor.

(2) Adunarea va fi convocata pe cheltuiala societatii care a emis obligatiunile, la cererea unui numar de detinatori care sa reprezinte a patra parte din titlurile emise si nerambursate sau, dupa numirea reprezentantilor detinatorilor de obligatiuni, la cererea acestora.

(3) Dispozitiile prevazute pentru adunarea ordinara a actionarilor se aplica si adunarii detinatorilor de obligatiuni, in ce priveste formele, conditiile, termenele convocarii, depunerea titlurilor si votarea.

(4) Societatea emitenta nu poate participa la deliberarile adunarii detinatorilor de obligatiuni, in baza obligatiunilor pe care le poseda.

(5) Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatari, altii decat administratorii, cenzorii sau functionarii societatii.

ART. 167

(1) Adunarea detinatorilor de obligatiuni legal constituita poate:

a) sa numeasca un reprezentant al detinatorilor de obligatiuni si unul sau mai multi supleanti, cu dreptul de a-i reprezenta fata de societate si in justitie, fixandu-le remuneratia; acestia nu pot lua parte la administrarea societatii, dar vor putea asista la adunarile sale generale;

b) sa indeplineasca toate actele de supraveghere si de aparare a intereselor lor comune sau sa autorizeze un reprezentant cu indeplinirea lor;

c) sa constituie un fond, care va putea fi luat din dobanzile cuvenite detinatorilor de obligatiuni, pentru a face fata cheltuielilor necesare apararii drepturilor lor, stabilind, in acelasi timp, regulile pentru gestiunea acestui fond;

d) sa se opuna la orice modificare a actului constitutiv sau a conditiilor imprumutului, prin care s-ar putea aduce o atingere drepturilor detinatorilor de obligatiuni;

e) sa se pronunte asupra emiterii de noi obligatiuni.

(2) Hotararile adunarii vor fi aduse la cunostinta societatii, in termen de cel mult 3 zile de la adoptarea lor.

ART. 168

Pentru validitatea deliberarilor prevazute la art. 167 alin. (1) lit. a), b) si c), hotararea se ia cu o majoritate reprezentand cel putin o treime din titlurile emise si nerambursate; in celelalte cazuri este necesara prezenta in adunare a detinatorilor reprezentand cel putin doua treimi din titlurile nerambursate si votul favorabil a cel putin patru cincimi din titlurile reprezentate la adunare.

ART. 169

(1) Hotararile luate de adunarea detinatorilor de obligatiuni sunt obligatorii si pentru detinatorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(2) Hotararile adunarii detinatorilor de obligatiuni pot fi atacate in justitie de catre detinatorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei, in termenul si cu efectele aratate in art. 131 si 132.

ART. 170

Actiunea in justitie a detinatorului de obligatiuni impotriva societatii nu este admisibila daca are acelasi obiect cu al actiunii intentate de reprezentantul detinatorilor de obligatiuni sau este contrara unei hotarari a adunarii detinatorilor de obligatiuni.

ART. 171

(1) Obligatiunile se ramburseaza de societatea emitenta la scadenta.

(2) Inainte de scadenta, obligatiunile din aceeasi emisiune si cu aceeasi valoare pot fi rambursate, prin tragere la sorti, la o suma superioara valorii lor nominale, stabilita de societate si anuntata public cu cel putin 15 zile inainte de data tragerii la sorti.

(3) Obligatiunile convertibile pot fi preschimbate in actiuni ale societatii emitente, in conditiile stabilite in prospectul de oferta publica.

Sectiunea a VI-a

Despre registrele societatii si despre bilantul contabil

ART. 172

(1) In afara de evidentele prevazute de lege, societatile pe actiuni trebuie sa tina:

a) un registru al actionarilor, care sa arate, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenta actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata va fi tinuta de un registru independent privat al actionarilor, conform Legii nr. 52/1994;

b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;

c) un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;

d) un registru al sedintelor si deliberarilor comitetului de directie;

e) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor;

f) un registru al obligatiunilor, care sa arate totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate, precum si numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, cand ele sunt nominative. Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata va fi tinuta conform Legii nr. 52/1994.

(2) Registrele prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si f) vor fi tinute prin grija consiliului de administratie, cel prevazut la lit. d), prin grija comitetului de directie, iar cel prevazut la lit. e), prin grija cenzorilor.

ART. 173

(1) Administratorii sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor registrele prevazute la art. 172 alin. (1) lit. a) si b) si sa elibereze la cerere, pe cheltuiala acestora, extrase de pe ele.

(2) De asemenea, sunt obligati sa puna la dispozitia detinatorilor de obligatiuni, in aceleasi conditii, registrul prevazut la art. 172 alin. (1) lit. f).

ART. 174

Registrul actionarilor si registrul obligatiunilor se pot tine manual sau in sistem computerizat.

ART. 175

(1) Societatea comerciala poate contracta cu o societate de registru independent privat tinerea registrului actionarilor in sistem computerizat si efectuarea inregistrarilor si a altor operatiuni legate de acest registru.

(2) Dispozitiile alineatului precedent sunt aplicabile, in mod corespunzator, si in ceea ce priveste registrul obligatiunilor.

(3) Tinerea registrului actionarilor si/sau a registrului obligatiunilor de catre o societate de registru independent autorizat este obligatorie in cazurile prevazute de lege.

ART. 176

Administratorii trebuie sa prezinte cenzorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, bilantul exercitiului financiar precedent, cu contul de profit si pierderi, insotit de raportul lor si de documentele justificative.

ART. 177

Bilantul contabil si contul de profit si pierderi se vor intocmi in conditiile prevazute de lege.

ART. 178

(1) Din beneficiile societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(2) Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3) De asemenea, se include in fondul de rezerva, chiar daca acesta a atins suma prevazuta la alin. (1), excedentul obtinut prin vanzarea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor.

(4) Fondatorii, administratorii si personalul societatii vor participa la beneficii, daca aceasta este prevazuta in actul constitutiv ori, in lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobata de adunarea generala extraordinara.

(5) In toate cazurile, conditiile participarii se vor stabili de adunarea generala, pentru fiecare exercitiu financiar.

ART. 179

(1) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi, impreuna cu raportul administratorilor si cenzorilor vor ramane depuse la sediul societatii si la cel al sucursalelor in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale, pentru a fi cercetate de actionari.

(2) Actionarii vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii de pe bilantul contabil, de pe raportul consiliului de administratie si al cenzorilor catre adunarea generala.

ART. 180

(1) Administratorii sunt obligati ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna o copie de pe bilantul contabil, insotita de contul de profit si pierderi, la administratia financiara, anexand raportul lor, raportul cenzorilor si procesul-verbal al adunarii generale.

(2) Un exemplar al bilantului contabil, vizat de administratia financiara, impreuna cu actele mentionate la alineatul precedent, vor fi depuse la oficiul registrului comertului.

(3) Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii si prin grija oficiului registrului comertului, pentru societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 100 miliarde lei.

ART. 181

Aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor sau a cenzorilor.

CAP. 5

Societatile in comandita pe actiuni

ART. 182

Societatea in comandita pe actiuni este reglementata de dispozitiile referitoare la societatile pe actiuni, cu exceptia dispozitiilor prezentului capitol.

ART. 183

(1) Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati.

(2) Asociatilor comanditati li se vor aplica dispozitiile prevazute la art. 80-83, iar asociatilor comanditari cele din art. 89 si 90.

ART. 184

(1) In societatea in comandita pe actiuni, administratorii vor putea fi revocati de adunarea generala a actionarilor, printr-o hotarare luata cu majoritatea stabilita pentru adunarile extraordinare.

(2) Adunarea generala, cu aceeasi majoritate si cu respectarea art. 135, alege alta persoana in locul administratorului revocat, decedat sau care a incetat exercitarea mandatului sau.

(3) Numirea trebuie aprobata si de ceilalti administratori, daca sunt mai multi.

(4) Noul administrator devine asociat comanditat.

(5) Administratorul revocat ramane raspunzator nelimitat fata de terti pentru obligatiile pe care le-a contractat in timpul administratiei sale, putand insa exercita actiune in regres impotriva societatii.

ART. 185

Asociatii comanditati, care sunt administratori, nu pot lua parte la deliberarile adunarilor generale pentru alegerea cenzorilor, chiar daca poseda actiuni ale societatii.

CAP. 6

Societatile cu raspundere limitata

ART. 186

(1) Hotararile asociatilor se iau in adunarea generala.

(2) Prin actul constitutiv se va putea stabili ca votarea se poate face si prin corespondenta.

ART. 187

(1) Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale.

(2) Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel.

ART. 188

(1) Fiecare parte sociala da drept la un vot.

(2) Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile adunarilor asociatilor referitoare la aporturile sale in natura sau la actele juridice incheiate intre el si societate.

(3) Daca adunarea legal constituita nu poate lua o hotarare valabila din cauza neintrunirii majoritatii cerute, adunarea convocata din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numarul de asociati si partea din capitalul social reprezentata de asociatii prezenti.

ART. 189

(1) Adunarea asociatilor are urmatoarele obligatii principale:

a) sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;

b) sa desemneze pe administratori si cenzori, sa-i revoce si sa le dea descarcare de activitatea lor;

c) sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;

d) sa modifice actul constitutiv.

(2) In acest din urma caz, daca in actul constitutiv se prevede dreptul de retragere a asociatului pentru ca nu este de acord cu modificarile aduse acestuia, se aplica dispozitiile art. 219 si 220.

ART. 190

(1) Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar.

(2) Un asociat sau un numar de asociati, ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, vor putea cere convocarea adunarii generale, aratand scopul acestei convocari.

(3) Convocarea adunarii se va face in forma prevazuta in actul constitutiv, iar lipsa unei dispozitii speciale, prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, aratandu-se ordinea de zi.

ART. 191

Dispozitiile prevazute pentru societatile pe actiuni, in ce priveste dreptul de a ataca hotararile adunarii generale, se aplica si societatilor cu raspundere limitata.

ART. 192

(1) Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala.

(2) Administratorii nu pot primi, fara autorizarea adunarii asociatilor, mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.

(3) Dispozitiile art. 75, 76, 77 si 79 se aplica si societatilor cu raspundere limitata.

ART. 193

(1) Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.

(2) Administratorii raspund personal si solidar pentru orice dauna pricinuita prin nerespectarea prevederilor de la alin. (1).

(3) Registrul poate fi cercetat de asociati si creditori.

ART. 194

(1) Actul constitutiv poate prevedea alegerea unuia sau mai multor cenzori de catre adunarea asociatilor.

(2) Daca numarul asociatilor trece de cincisprezece, numirea cenzorilor este obligatorie.

(3) Dispozitiile prevazute pentru cenzorii societatilor pe actiuni se aplica si cenzorilor din societatile cu raspundere limitata.

(4) In lipsa de cenzori, fiecare dintre asociatii care nu este administrator al societatii va exercita dreptul de control pe care asociatii il au in societatile in nume colectiv.

ART. 195

Societatea cu raspundere limitata nu poate emite obligatiuni.

ART. 196

(1) Bilantul contabil al societatii si contul de profit si pierderi vor fi intocmite dupa normele prevazute pentru societatea pe actiuni. Dupa aprobarea de catre adunarea generala a asociatilor, ele vor fi depuse de administratori, in termen de 15 zile, la administratia financiara. Un exemplar al bilantului contabil si al contului de profit si pierderi, vizat de administratia financiara, va fi depus la oficiul registrului comertului. Acesta va face anuntul prevazut la art. 180, ultimul alineat.

(2) Dispozitiile prevazute pentru fondurile de rezerva la societatea pe actiuni, ca si acelea privitoare la reducerea capitalului social, se aplica si societatilor cu raspundere limitata.

ART. 197

(1) Partile sociale pot fi transmise intre asociati.

(2) Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.

(3) In cazul dobandirii unei parti sociale prin succesiune, prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel; in acest din urma caz, societatea este obligata la plata partii sociale catre succesori, conform ultimului bilant contabil aprobat.

(4) In cazul in care s-ar depasi maximul legal de asociati din cauza numarului succesorilor, acestia vor fi obligati sa desemneze un numar de titulari ce nu va depasi maximul legal.

ART. 198

(1) Transmiterea partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului si in registrul de asociati al societatii.

(2) Transmiterea are efect fata de terti numai din momentul inscrierii ei in registrul comertului.

 

Textul legii continuă cu TITLURILE IV până la IX
CONTINUARE


[ Camera de Comert Arad ] [ Camera de Comert Bekes ] [ AVERTIZARE ]