CUPRINS
1. Cadru legislativ
2. Forme juridice
3. Descrieri
4. Filiale
5. Etapele
    constituirii
6. Costuri
7. Consultanta
8. Acte normative


Pregătire
întâlnire

(Formular)
Trimite email
basc@ccia-arad.ro

 


 

 

LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990
*) *** Republicată

privind societatile comerciale

EMITENT: PARLAMENTUL
Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 29 ianuarie 1998


 
Pentru o ușoară accesare a textului au fost adunate mai jos titlurile cuprinse în această lege. Tot pentru un acces facil și rapid textul acestei legi voluminoase a fost împărțit în trei pagini legate între ele prin legături la începutul și sfirșitul textului, precum și prin acest sumar de titluri.
   
  INDEX DE TITLURI CUPRINSE ÎN LEGE
TITLUL I Dispozitii generale
TITLUL II Constituirea societatilor comerciale
TITLUL III Functionarea societatilor comerciale
TITLUL IV Modificarea actului constitutiv
TITLUL V Excluderea si retragerea asociatilor
TITLUL VI Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale
TITLUL VII Lichidarea societatilor comerciale
  TITLUL VIII Infractiuni
  TITLUL IX Dispozitii finale si tranzitorii

*) Republicata in temeiul art. X din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 133 din 27 iunie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 195 din 17 noiembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 335 din 28 noiembrie 1997, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 31/1990 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990, si a mai fost modificata prin: Legea nr. 41 din 1 iunie 1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 120 din 4 iunie 1991; Legea nr. 44 din 4 iulie 1991, publicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr. 142 din 11 iulie 1991; Legea nr. 80 din 23 decembrie 1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 23 decembrie 1991, si prin Legea nr. 78 din 20 iulie 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 28 iulie 1992.

 

Titlul anterior: TITLUL III


TITLUL IV - Modificarea actului constitutiv

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 199

(1) Actul constitutiv poate fi modificat de asociati, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute pentru incheierea lui.

(2) Modificarile privind mutarea sediului societatii in alta localitate, schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea capitalului social, fuziunea si divizarea, reducerea sau prelungirea duratei societatii, dizolvarea si lichidarea ei se vor mentiona in registrul comertului numai in baza incheierii judecatorului delegat. Celelalte modificari se vor mentiona, cu respectarea dispozitiilor legale, in baza rezolutiei directorului registrului comertului. Aceasta rezolutie are, in mod corespunzator, regimul legal al incheierii judecatorului delegat.

(3) Actul aditional cuprinzand textul integral al prevederilor actului constitutiv, modificate, se depune la oficiul registrului comertului si se mentioneaza in acest registru, dupa care se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare, pe cheltuiala societatii.

(4) Actul modificator al actului constitutiv al unei societati in nume colectiv sau in comandita simpla, in forma autentica, se depune la oficiul registrului comertului si se mentioneaza in acest registru, fara a fi obligatorie publicarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei.

(5) Daca se aduc mai multe modificari actului constitutiv, fie concomitent fie succesiv, acesta va fi actualizat cu toate modificarile la zi si, in aceasta forma, va fi depus la oficiul registrului comertului.

(6) In forma actualizata potrivit alineatului precedent, se pot omite numele sau denumirea si celelalte date de identificare ale fondatorilor si ale primilor membri ai organelor societatii.

(7) Omisiunea este permisa numai daca au trecut cel putin 5 ani de la data inmatricularii societatii si numai daca actul constitutiv nu prevede altfel.

ART. 200

Schimbarea formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale actului constitutiv al societatii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

ART. 201

(1) Creditorii particulari ai asociatilor dintr-o societate in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata pot face opozitie, in conditiile art. 62, impotriva hotararii adunarii asociatilor de prelungire a duratei societatii peste termenul fixat initial, daca au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotararii.

(2) Cand opozitia a fost admisa, asociatii trebuie sa decida, in termen de o luna de la data la care hotararea a devenit irevocabila, daca inteleg sa renunte la prelungire sau sa excluda din societate pe asociatul debitor al oponentului.

(3) In acest din urma caz, drepturile cuvenite asociatului debitor vor fi calculate pe baza ultimului bilant contabil aprobat.

CAP. 2

Reducerea sau majorarea capitalului social

ART. 202

(1) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale;

c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.

(2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

a) scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;

b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala;

c) alte procedee prevazute de lege.

ART. 203

(1) Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

(2) Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social, atunci cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

(3) Orice creditor al societatii, anterior publicarii hotararii, poate face opozitie in termenul mentionat la alin. (1) si in conditiile art. 62.

ART. 204

Cand societatea a emis obligatiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor, decat in proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate.

ART. 205

(1) Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

(2) De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.

(3) Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social pot fi incluse in rezerve si utilizate pentru majorarea capitalului social.

(4) Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

ART. 206

Hotararea adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

ART. 207

(1) Societatea pe actiuni isi va putea majora capitalul social, cu respectarea dispozitiilor prevazute pentru constituirea societatii.

(2) In caz desubscriptie publica, prospectul de emisiune, purtand semnaturile autentice a doi dintre administratori, va fi depus la registrul comertului pentru indeplinirea formalitatilor prevazute la art. 17 si va cuprinde:

a) data si numarul inmatricularii societatii in registrul comertului;

b) denumirea si sediul societatii;

c) capitalul social subscris si varsat;

d) numele si prenumele administratorilor, cenzorilor si domiciliul lor;

e) ultimul bilant contabil aprobat, contul de profit si pierderi si raportul cenzorilor;

f) dividendele platite in ultimii 5 ani sau de la constituire, daca, de la aceasta data, au trecut mai putin de 5 ani;

g) obligatiunile emise de societate;

h) hotararea adunarii generale privitoare la noua emisiune de actiuni, valoarea totala a acestora, numarul si valoarea lor nominala, felul lor, relatii privitoare la aporturi, altele decat in numerar, si avantajele acordate acestora, precum si data de la care se vor plati dividendele.

(3) Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate mentiunile aratate, daca nu a exercitat in nici un mod drepturile si obligatiile sale de actionar.

ART. 208

Majorarea capitalului social al unei societati prin oferta publica de valori mobiliare, definita ca atare prin Legea nr. 52/1994, este supusa acelei legi.

ART. 209

In caz de majorare a capitalului social, prin oferta publica, administratorii sunt solidar raspunzatori de exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune, in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate oficiului registrului comertului, in vederea majorarii capitalului social.

ART. 210

(1) Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala extraordinara, care a hotarat aceasta, va numi unul sau mai multi experti pentru evaluarea acestor aporturi.

(2) Aporturi in creante nu sunt admise.

(3) Dupa depunerea raportului de expertiza, adunarea generala extraordinara convocata din nou, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social.

(4) Hotararea adunarii generale trebuie sa cuprinda descrierea aporturilor in natura, numele persoanelor ce le efectueaza si numarul actiunilor ce se vor emite in schimb.

ART. 211

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand celorlalti actionari, in proportie cu numarul actiunilor pe care le poseda si cu obligatia ca acestia sa-si exercite dreptul lor de preferinta in termenul hotarat de adunarea generala, daca in actul constitutiv nu se prevede altfel. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi subscrise de public.

ART. 212

(1) Adunarea generala va putea, pentru motive temeinice, sa ridice actionarilor dreptul de subscriere a noilor actiuni, in total sau in parte.

(2) Convocarea va trebui sa cuprinda, in acest caz, motivele majorarii capitalului social, persoanele carora urmeaza a li se atribui noile actiuni, numarul de actiuni atribuit fiecareia dintre ele, valoarea de emisiune a actiunilor si bazele fixarii acesteia.

(3) Pentru luarea hotararii este necesara prezenta a trei patrimi din numarul titularilor capitalului social si votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.

ART. 213

Dreptul de preferinta inceteaza, daca noile actiuni reprezinta aporturi in natura.

ART. 214

Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social are efect numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de un an de la data sa.

ART. 215

(1) Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a hotararii adunarii generale.

(2) In acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.

(3) Cand s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral platita la data subscrierii.

(4) Dispozitiile art. 98 alin. (3) si ale art. 100 raman aplicabile.

ART. 216

Societatea cu raspundere limitata isi va majora capitalul social, cu respectarea dispozitiilor privitoare la constituirea acestei societati.

TITLUL V - Excluderea si retragerea asociatilor

ART. 217

(1) Poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata:

a) asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;

b) asociatul cu raspundere nelimitata in starea de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;

c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori contravine dispozitiilor art. 80 si 82;

d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.

(2) Dispozitiile acestui articol se aplica si comanditatilor in societatea in comandita pe actiuni.

ART. 218

(1) Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat.

(2) Cand excluderea se cere de catre un asociat, se va cita societatea si asociatul parat.

(3) Hotararea definitiva de excludere se va depune, in termen de 15 zile, la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica la cererea societatii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

ART. 219

(1) Asociatul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv.

(2) Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia.

ART. 220

(1) Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de societate, pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere.

(2) Daca, in momentul excluderii, sunt operatiuni in curs de executare, asociatul este obligat sa suporte consecintele si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatiuni.

ART. 221

(1) Asociatul in societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau in societatea cu raspundere limitata se poate retrage din societate:

a) in cazurile prevazute in actul constitutiv;

b) cu acordul tuturor celorlalti asociati;

c) in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal.

TITLUL VI - Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale

CAP. 1

Dizolvarea societatilor

ART. 222

(1) Societatea se dizolva prin:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;

b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;

c) declararea nulitatii societatii;

d) hotararea adunarii generale;

e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;

f) falimentul societatii;

g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), asociatii trebuie sa fie consultati, cu cel putin un an inainte de expirarea duratei societatii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. In lipsa, la cererea oricaruia dintre asociati, tribunalul va putea dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii.

ART. 223

(1) Societatea pe actiuni se dizolva:

a) in cazul si in conditiile prevazute de art. 153;

b) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;

c) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal.

(2) Societatea in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se dizolva in cazul pierderii unei jumatati din capitalul sau social sau, dupa caz, al reducerii lui sub minimul legal.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica in cazul in care, in termen de 9 luni de la data constatarii pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reintregit sau este redus la suma ramasa ori la minimul legal sau cand societatea se transforma intr-o alta forma la care capitalul social existent corespunde.

(4) Dispozitiile alin. (1) lit. c) nu se aplica in cazul in care, in termen de 9 luni de la data constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal, acest numar este completat.

ART. 224

(1) Societatile in nume colectiv sau cu raspundere limitata se dizolva prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur.

(2) Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.

(3) Dispozitiile alineatelor precedente se aplica si societatilor in comandita simpla sau in comandita pe actiuni, daca acele cauze privesc pe singurul asociat comanditat sau comanditar.

ART. 225

(1) In societatile in nume colectiv, daca un asociat decedeaza si daca nu exista conventie contrara, societatea trebuie sa plateasca partea ce se cuvine mostenitorilor, dupa ultimul bilant contabil aprobat, in termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului, daca asociatii ramasi nu prefera sa continue societatea cu mostenitorii care consimt la aceasta.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si societatilor in comandita simpla, in caz de deces al unuia dintre asociatii comanditati, in afara de cazul cand mostenitorii sai nu prefera sa ramana in societate in aceasta calitate.

(3) Mostenitorii raman raspunzatori, potrivit art. 219, pana la publicarea schimbarilor intervenite.

ART. 226

(1) in caz de dizolvare a societatii prin hotarare a asociatilor, acestia vor putea reveni, cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotararii luate, atat timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activ.

(2) Noua hotarare se mentioneaza in registrul comertului, dupa care oficiul registrului comertului o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.

(3) Creditorii si orice parte interesata pot face opozitie la tribunal impotriva hotararii, in conditiile art. 62.

ART. 227

(1) Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, in afara de cazul prevazut la art. 222 alin. (1) lit. a).

(2) Inscrierea si publicarea se vor face conform art. 199, cand dizolvarea are loc in baza unei hotarari a adunarii generale, si in termen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, cand dizolvarea a fost pronuntata de justitie.

(3) In cazul prevazut la art. 222 alin. (1) lit. f), dizolvarea se pronunta de tribunalul investit cu procedura falimentului.

ART. 228

(1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.

(2) Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni; in caz contrar, ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le-au intreprins.

(3) Interdictia prevazuta la alin. (2) se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata societatii ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin sentinta judecatoreasca.

(4) Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.

ART. 229

Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 230

In societatile in nume colectiv, in comandita simpla si in cele cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

ART. 231

(1) Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara lichidare.

(2) Transmiterea patrimoniului are loc si societatea isi inceteaza existenta la urmatoarele date:

a) daca nu s-a facut opozitie, pe data expirarii termenului de introducere a opozitiei;

b) daca s-a facut opozitie, pe data la care a devenit irevocabila hotararea de respingere a opozitiei sau, dupa caz, hotararea prin care se constata ca societatea sau asociatul unic a platit datoriile ori a oferit garantii acceptate de creditori sau a convenit cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor.

ART. 232

(1) La cererea camerei de comert si industrie teritoriale sau a oricarei persoane interesate, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii, in cazurile in care:

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;

b) societatea nu a depus, timp de 3 ani consecutivi, bilantul contabil sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;

c) societatea si-a incetat activitatea sau nu are sediu cunoscut ori asociatii au disparut sau nu au domiciliu ori resedinta cunoscuta.

(2) Dispozitiile alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile, in cazul in care societatea a fost in inactivitate temporara anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului. Durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.

(3) Hotararea tribunalului, prin care s-a pronuntat dizolvarea, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga raspandire, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putand a se indrepta impotriva societatii.

(4) Impotriva hotararii orice persoana interesata poate face apel in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

(5) Pe data ramanerii definitive a hotararii tribunalului, societatea va fi radiata din registrul comertului, din oficiu, in afara de cazul in care prin hotararea tribunalului s-a dispus altfel.

CAP. 2

Fuziunea si divizarea societatilor

ART. 233

(1) Fuziunea se face prin absorbirea unei societati de catre o alta societate sau prin contopirea a doua sau mai multe societati pentru a alcatui o societate noua.

(2) Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei societati care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.

(3) Societatea nu isi inceteaza existenta, in cazul in care o parte din patrimoniul ei se desprinde si se transmite catre una sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.

(4) Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite.

(5) Societatile in lichidare pot fuziona sau se pot diviza, numai daca nu a inceput repartitia intre asociati a partilor ce li s-ar cuveni din lichidare.

ART. 234

(1) Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii.

(2) Daca, prin fuziune sau divizare, se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile prevazute de prezenta lege pentru forma de societate convenita.

ART. 235

Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidare, a societatii care isi inceteaza existenta si transmiterea universala a patrimoniului sau catre societatea sau societatile beneficiare, in starea in care se gaseste la data fuziunii sau a divizarii, in schimbul atribuirii de actiuni sau de parti sociale ale acestora catre asociatii societatii care inceteaza si, eventual, a unei sume in bani, care nu poate depasi 10% din valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale atribuite.

ART. 236

In baza hotararii adunarii generale a actionarilor a fiecareia dintre societatile care participa la fuziune sau la divizare, administratorii acestora intocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:

a) forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune;

b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;

c) stabilirea si evaluarea activului si pasivului, care se transmit societatilor beneficiare;

d) modalitatile de predare a actiunilor sau a partilor sociale si data de la care acestea dau dreptul la dividende;

e) raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale si, daca este cazul, cuantumul sultei;

f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;

g) drepturile care se acorda obligatarilor si orice alte avantaje speciale;

h) data bilantului contabil de fuziune sau a bilantului contabil de divizare, data care va fi aceeasi pentru toate societatile participante;

i) orice alte date care reprezinta interes pentru operatiune.

ART. 237

(1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizarii, despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau.

(2) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului delegat sau cererii partilor.

ART. 238

(1) Oricare creditor al societatii care fuzioneaza sau se divide, avand o creanta anterioara publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opozitie in conditiile art. 62.

(2) Opozitia suspenda executarea fuziunii sau a divizarii pana la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, in afara de cazul in care societatea debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori convine cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor.

(3) Dispozitiile art. 62 raman aplicabile.

ART. 239

(1) Administratorii societatilor care fuzioneaza sau se divid vor pune la dispozitia asociatilor:

a) proiectul de fuziune sau de divizare;

b) darea de seama a administratorilor, in care se va preciza si raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale;

c) raportul cenzorilor;

d) bilantul contabil de fuziune sau bilantul contabil de divizare;

e) evidenta contractelor cu valoare de peste 5.000.000 lei, in curs de executare, si repartizarea lor intre societatile beneficiare.

(2) La societatile pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se adauga raportul unuia sau mai multor experti numiti de judecatorul delegat, care isi vor da avizul de specialitate asupra fuziunii sau divizarii.

ART. 240

(1) In cel mult doua luni de la expirarea termenului prevazut la art. 238 sau, dupa caz, de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, adunarea generala a fiecareia dintre societatile participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii.

(2) Actele constitutive ale societatilor nou-infiintate prin fuziune sau divizare se aproba de adunare generala a societatii sau a societatilor care isi inceteaza existenta.

ART. 241

Prin derogare de la prevederile art. 115, atunci cand fuziunea sau divizarea are ca efect marirea obligatiilor asociatilor uneia dintre societatile participante, hotararea se ia cu unanimitate de voturi.

ART. 242

Actul modificator al actului constitutiv al societatii absorbante, in forma autentica, se inregistreaza in registrul comertului sediului societatii si, vizat de judecatorul delegat, se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare, pe cheltuiala societatii.

ART. 243

Fuziunea sau divizarea are loc la urmatoarele date:

a) in cazul constituirii uneia sau mai multor societatii noi, la data inmatricularii in registrul comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele;

b) in celelalte cazuri, la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii absorbante.

ART. 244

In cazul fuziunii prin absorbtie, societatea absorbanta dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatii pe care o absoarbe, iar in cazul fuziunii prin contopire, drepturile si obligatiile societatilor care isi inceteaza existenta trec asupra noii societati astfel infiintate.

ART. 245

(1) Societatile care dobandesc bunuri prin efectul divizarii raspund fata de creditori pentru obligatiile societatii care si-a incetat existenta prin divizare, proportional cu valoarea bunurilor dobandite, in afara de cazul in care prin actul de divizare s-au stabilit alte proportii.

(2) Daca nu se poate stabili societatea raspunzatoare pentru o obligatie, societatile care au dobandit bunuri prin divizare raspund solidar.

(3) Aportul unei parti din activul patrimoniului unei societati la una sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta, in schimbul actiunilor sau partilor sociale ce se atribuie asociatilor acelei societati la societatile beneficiare, este supus, in mod corespunzator, dispozitiilor legale privind divizarea, daca are loc prin desprindere potrivit art. 233 alin. (3).

TITLUL VII - Lichidarea societatilor comerciale

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 246

(1) Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social, chiar daca in actul constitutiv se prevad norme in acest scop, sunt obligatorii urmatoarele reguli:

a) pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii continua mandatul lor, cu exceptia celor prevazute la art. 228;

b) actul de numire a lichidatorilor sau sentinta care ii tine locul si orice act ulterior, care ar aduce schimbari in persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului, pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(2) Numai dupa indeplinirea formalitatilor de la alin. (1), lichidatorii vor depune semnatura lor in registrul comertului si vor exercita aceasta functie.

(3) In urma efectuarii publicarii prevazute la alin. (2), nici o actiune nu se poate exercita pentru societate sau contra acesteia decat in numele lichidatorilor sau impotriva lor.

(4) In afara de dispozitiile prezentului titlu, se aplica societatilor in lichidare regulile stabilite prin actul constitutiv si prin lege, in masura in care nu sunt incompatibile cu lichidarea.

(5) Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.

ART. 247

(1) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenti - persoane fizice ale societatii lichidatoare - trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.

(2) Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.

(3) Lichidatorii sunt datori, indata dupa preluarea functiei, ca impreuna cu administratorii societatii sa faca un inventar si sa incheie un bilant, care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii si sa le semneze.

(4) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce li s-au incredintat de administratori si actele societatii. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor.

(5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor.

ART. 248

In cazul societatilor comerciale a caror activitate s-a desfasurat in baza autorizatiei de mediu prevazuta de Legea protectiei mediului nr. 137/1995, lichidatorii sunt obligati sa ia masuri pentru efectuarea bilantului de mediu, prevazut de aceasta lege, si sa comunice rezultatele acestui bilant agentiei teritoriale pentru protectia mediului.

ART. 249

(1) In afara de puterile conferite de asociati, cu aceeasi majoritate ceruta pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:

a) sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii;

b) sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;

c) sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii; vanzarea bunurilor nu se va putea face in bloc;

d) sa faca tranzactii;

e) sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta;

f) sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare.

(2) Ei nu pot insa, in lipsa de dispozitii speciale in actul constitutiv sau in actul lor de numire, sa constituie ipoteci asupra bunurilor societatii, daca nu vor fi autorizati de instanta, cu avizul cenzorilor.

(3) Lichidatorii care intreprind noi operatiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal si solidar de executarea lor.

ART. 250

(1) Lichidatorii nu pot plati asociatilor nici o suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creditorilor societatii.

(2) Asociatii vor putea cere insa ca sumele retinute sa fie depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni ori la o societate bancara sau la una dintre unitatile acestora si sa se faca repartizarea asupra actiunilor sau partilor sociale, chiar in timpul lichidarii, daca, afara de ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor societatii, scadente sau care vor ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin 10% din cuantumul lor.

(3) Impotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societatii pot face opozitie in conditiile art. 62.

ART. 251

Lichidatorii care probeaza, prin prezentarea bilantului contabil, ca fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente sa acopere pasivul exigibil, trebuie sa ceara sumele necesare asociatilor care raspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral varsamintele, daca acestia sunt obligati sa le procure, dupa forma societatii, sau, daca sunt debitori fata de societate, pentru varsamintele neefectuate, la care erau obligati in calitate de asociati.

ART. 252

Lichidatorii care au achitat datoriile societatii cu proprii lor bani nu vor putea sa exercite impotriva societatii drepturi mai mari decat acelea ce apartineau creditorilor platiti.

ART. 253

Creditorii societatii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor actiunile care decurg din creantele ajunse la termen, pana la concurenta bunurilor existente in patrimoniul societatii, si numai dupa aceea de a se indrepta impotriva asociatilor, pentru plata sumelor datorate din valoarea actiunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul social.

ART. 254

(1) Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.

(2) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din registrul comertului.

(3) Radierea se poate face si din oficiu.

(4) Lichidarea nu libereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea procedurii de faliment a societatii.

ART. 255

(1) Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociati, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.

(2) In societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni, acestea vor fi depuse la Registrul comertului, unde orice parte interesata va putea lua cunostinta de ele, cu autorizatia instantei.

(3) Registrele tuturor societatilor vor fi pastrate timp de 5 ani.

CAP. 2

Lichidarea societatilor in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata

ART. 256

(1) Numirea lichidatorilor in societatile in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va fi facuta de toti asociatii, daca in contractul de societate nu se prevede altfel.

(2) Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta de instanta, la cererea oricarui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociatilor si administratorilor.

(3) Impotriva sentintei se poate declara numai recurs de catre asociati sau administratori, in termen de 15 zile de la pronuntare.

ART. 257

(1) Dupa terminarea lichidarii societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, lichidatorii trebuie sa intocmeasca bilantul contabil de lichidare si sa propuna repartizarea activului intre asociati.

(2) Asociatul nemultumit poate face opozitie, in conditiile art. 62, in termen de 15 zile de la notificarea bilantului contabil de lichidare si a proiectului de repartizare.

(3) Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acele ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini.

(4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) sau dupa ce sentinta asupra opozitiei a ramas irevocabila, bilantul contabil de lichidare si repartizarea se considera aprobate si lichidatorii sunt liberati.

CAP. 3

Lichidarea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni

ART. 258

(1) Numirea lichidatorilor in societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni se face de adunarea generala, care hotaraste lichidarea, daca, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel.

(2) Adunarea generala hotaraste cu majoritatea prevazuta pentru modificarea actului constitutiv.

(3) Daca majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea oricaruia dintre administratori sau asociati, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o. Impotriva sentintei tribunalului se poate declara numai recurs in termen de 15 zile de la pronuntare.

ART. 259

(1) Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii pentru timpul trecut de la ultimul bilant contabil aprobat si pana la inceperea lichidarii.

(2) Lichidatorii au dreptul sa aprobe darea de seama si sa faca sau sa sustina eventualele contestatii cu privire la aceasta.

ART. 260

(1) Cand unul sau mai multi administratori sunt numiti lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor se va depune la oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, impreuna cu bilantul final de lichidare.

(2) Cand gestiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, darea de seama trebuie anexata la primul bilant pe care lichidatorii il prezinta adunarii generale.

(3) Orice actionar poate face opozitie, in conditiile art. 62, in termen de 15 zile de la publicare.

(4) Toate opozitiile facute vor fi conexate, pentru a fi solutionate printr-o singura sentinta.

(5) Orice actionar are dreptul sa intervina in instanta, iar hotararea va fi opozabila si actionarilor neintervenienti.

ART. 261

Daca lichidarea se prelungeste peste durata exercitiului financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca bilantul contabil anual, conformandu-se dispozitiilor legii si actului constitutiv.

ART. 262

(1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc bilantul contabil final, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii.

(2) Bilantul contabil semnat de lichidatori si insotit de raportul cenzorilor se va depune, pentru a fi mentionat, la oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(3) Orice actionar poate face opozitie, in conditiile art. 62.

ART. 263

(1) Daca termenul prevazut la art. 260 alin. (3) a expirat fara sa se faca vreo opozitie, bilantul contabil se considera aprobat de toti actionarii, iar lichidatorii sunt liberati, sub rezerva repartizarii activului societatii.

(2) Independent de expirarea termenului, chitanta de primire a celei din urma repartitii tine loc de aprobare a contractului si a repartitiei facute fiecarui actionar.

ART. 264

(1) Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in doua luni de la publicarea bilantului contabil, vor fi depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni ori la o societate bancara sau la una dintre unitatile acestora, cu aratarea numelui si prenumelui actionarului, daca actiunile sunt nominative, sau a numerelor actiunilor, daca ele sunt la purtator.

(2) Plata se va face persoanei aratate sau posesorului actiunilor, retinandu-se titlul.

TITLUL VIII - Infractiuni

ART. 265

Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

1. prezinta, cu rea-credinta, in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului, date neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credinta, in tot sau in parte, asemenea date;

2. prezinta, cu rea-credinta, actionarilor un bilant contabil inexact sau date inexacte asupra conditiilor economice ale societatii, in vederea ascunderii situatiei ei reale;

3. refuza sa puna la dispozitia expertilor, in cazurile si in conditiile prevazute la art. 25 si 37, documentele necesare sau ii impiedica, cu rea-credinta, sa indeplineasca insarcinarile primite.

ART. 266

Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

1. dobandeste, in contul societatii, actiuni ale altor societati la un pret pe care il stie vadit superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societatii, actiuni pe care aceasta le detine, la preturi despre care are cunostinta ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;

2. foloseste, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect;

3. se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza sau face ca una dintre aceste societati sa ii acorde vreo garantie pentru datorii proprii;

4. raspandeste stiri false sau intrebuinteaza alte mijloace frauduloase care au ca efect marirea sau scaderea valorii actiunilor sau a obligatiunilor societatii ori a altor titluri ce ii apartin, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;

5. incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite, in lipsa de bilant contabil ori contrarii celor rezultate din acesta;

6. incalca dispozitiile art. 178.

ART. 267

Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

1. emite actiuni de o valoare mai mica decat valoarea lor legala ori la un pret inferior valorii nominale sau emite noi actiuni in schimbul aporturilor in numerar, inainte ca actiunile precedente sa fi fost achitate in intregime;

2. se foloseste, in adunarile generale, de actiunile nesubscrise sau nedistribuite actionarilor;

3. acorda imprumuturi sau avansuri asupra actiunilor societatii;

4. preda titularului actiunile inainte de termen sau preda actiuni liberate in total sau in parte, in afara de cazurile stabilite de lege, ori emite actiuni la purtator fara a fi achitate integral;

5. nu respecta dispozitiile legale referitoare la anularea actiunilor neachitate;

6. emite obligatiuni fara respectarea dispozitiilor legale sau actiuni fara sa cuprinda mentiunile cerute de lege.

ART. 268

Se pedepseste cu inchisoarea de la o luna la un an sau cu amenda de la 250.000 lei la 15.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

1. indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la schimbarea formei societatii, la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social, inainte de expirarea termenelor prevazute de lege;

2. indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la reducerea capitalului social, fara ca asociatii sa fi fost executati pentru efectuarea varsamantului datorat ori fara hotararea adunarii generale care ii scuteste de plata varsamintelor ulterioare.

ART. 269

(1) Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda de la 250.000 lei la 15.000.000 lei administratorul care:

1. incalca, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozitiile art. 145;

2. nu convoaca adunarea generala in cazurile prevazute de lege sau incalca dispozitiile art. 188 alin. (2);

3. incepe operatiuni in numele unei societati cu raspundere limitata, inainte de a se fi efectuat varsamantul integral al capitalului social;

4. emite titluri negociabile reprezentand parti sociale ale unei societati cu raspundere limitata;

5. dobandeste actiuni ale societatii in contul acesteia, in cazurile interzise de lege.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se pedepseste si asociatul care incalca dispozitiile art. 126 sau ale art. 188 alin. (2).

ART. 270

(1) Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda de la 250.000 lei la 15.000.000 lei cenzorul care nu convoaca adunarea generala, in cazurile in care este obligat prin lege.

(2) Dispozitiile art. 266 pct. 3 se aplica, in mod corespunzator, si cenzorilor.

ART. 271

(1) Se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 3 ani persoana care a acceptat sau a pastrat insarcinarea de cenzor, contrar dispozitiilor art. 156 alin. (2), sau persoana care a acceptat insarcinarea de expert, cu incalcarea dispozitiilor art. 38.

(2) Hotararile luate de adunarile generale in baza unui raport al unui cenzor sau expert, numit cu incalcarea dispozitiilor art. 156 alin. (2) si ale art. 38, nu pot fi anulate din cauza incalcarii dispozitiilor cuprinse in acele articole.

(3) Cu pedeapsa prevazuta la alin (1) se pedepseste si fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv si cenzorul care exercita functiile sau insarcinarile lor cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi referitoare la incompatibilitate.

ART. 272

(1) Dispozitiile art. 265-271 se aplica si lichidatorului, in masura in care se refera la obligatii ce intra in cadrul atributiilor sale.

(2) Se pedepseste cu pedeapsa prevazuta la art. 269 lichidatorul care face plati asociatilor cu incalcarea dispozitiilor art. 250.

ART. 273

(1) Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 350.000 lei la 30.000.000 lei actionarul sau detinatorul de obligatiuni, care:

1. trece actiunile sau obligatiunile sale pe numele altor persoane, in scopul formarii unei majoritati in adunarea generala, in detrimentul altor actionari sau detinatori de obligatiuni;

2. voteaza, in adunari generale, in situatia prevazuta la pct. 1, ca proprietar de actiuni sau de obligatiuni care in realitate nu-i apartin;

3. in cazurile nepermise de lege, isi ia - in schimbul unui avantaj material - obligatia de a vota intr-un anumit sens in adunarile generale sau de a nu lua parte la vot.

(2) Persoana care determina pe un actionar sau pe un detinator de obligatiuni ca, in schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, sa voteze intr-un anumit sens in adunarile generale ori sa nu ia parte la vot se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 350.000 lei la 30.000.000 lei.

ART. 274

Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani, in afara de raspunderea pentru daunele pricinuite, prin operatiunile sale, statului roman si tertilor, cel care exercita un comert in favoarea si pe seama unor societati constituite in tara straina, in cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru functionarea acelor societati in Romania.

ART. 275

Faptele prevazute in prezentul titlu, daca constituie - potrivit Codului penal sau unor legi speciale - infractiuni mai grave, se pedepsesc in conditiile si cu sanctiunile acolo prevazute.

ART. 276

Se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasa, constand in una dintre urmatoarele fapte:

a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societatii ori ascunderea unei parti din activul societatii; infatisarea de datorii inexistente sau prezentarea in registrele societatii, in alt act ori in bilantul contabil, a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in vederea diminuarii aparente a valorii activelor;

b) instrainarea, in frauda creditorilor, in caz de faliment al unei societati, a unei parti insemnate din active.

TITLUL IX - Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 277

(1) Societatile comerciale, organizate in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, privatizate sau care se vor privatiza, pot functiona numai pe baza de statut.

(2) Modificand, in conditiile legii, statutul, asociatii il pot denumi act constitutiv, fara ca prin aceasta sa ia nastere o societate comerciala noua.

(3) Societatile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat pot functiona cu orice numar de asociati.

ART. 278

Incadrarea salariatilor la societatile comerciale se face pe baza de contract individual de munca, cu respectarea legislatiei muncii si asigurarilor sociale.

ART. 279

Daca asociatul unic dintr-o societate cu raspundere limitata este si administrator, poate beneficia de pensie ca la asigurarile sociale de stat, in masura in care a varsat contributia la asigurarile sociale si pe aceea pentru pensia suplimentara.

ART. 280

Constituirea de societati comerciale cu participare straina, in asociere cu persoane juridice sau persoane fizice romane, sau cu capital integral strain se efectueaza cu respectarea dispozitiilor prezentei legi si ale legii privind regimul investitiilor straine*).

ART. 281

Activitatile care nu pot face obiectul unei societati comerciale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

ART. 282

Pentru autentificarea actului constitutiv se vor plati taxele de timbru si onorariile notariale legale.

ART. 283

In sensul prezentei legi, municipiul Bucuresti se asimileaza cu judetul.

ART. 284

(1) Intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ, persoane juridice, infiintate in baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative si reorganizate, pana la data de 17 septembrie 1991, intr-una dintre formele de societate prevazute de art. 2 din prezenta lege isi vor putea continua activitatea.

(2) Ele sunt succesoare de drept ale intreprinderilor mici sau ale asociatiilor cu scop lucrativ din care provin.

ART. 285

Prevederile din prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Codului comercial.

ART. 286

Societatile cu participare straina infiintate pana la data de 17 decembrie 1990 isi vor putea continua activitatea potrivit actului lor de constituire, aprobat in conditiile legii.

ART. 287

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 77-220 si 236 din Codul comercial**), prevederile referitoare la intreprinderile mici si la asociatiile cu scop lucrativ, cu personalitate juridica, din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, Decretul nr. 424/1972 privind constituirea si functionarea societatilor mixte in Romania, cu exceptia art. 15, 28 alin. 1, art. 33 si 35 alin. 2 si 3, Decretul-lege nr. 96/1990 privind unele masuri pentru atragerea investitiei de capital strain in Romania.

--------------------------------------------------
*) Potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, aprobata prin Legea nr. 195/1997, societatile comerciale reglementate prin legi speciale raman supuse si dispozitiilor acelor legi.
**) Potrivit art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, aprobata prin Legea nr. 195/1997, pe data intrarii in vigoare a acestei ordonante (28 iulie 1997) se abroga art. 237-250 si art. 264-269 din Codul comercial.

SFÂRȘITUL LEGII


[ [ Camera de Comert Arad ] [ Camera de Comert Bekes ] [ AVERTIZARE ]